ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2019

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Μουζάκι  7/2/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 1216

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                          

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2019

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

Ο Δήμαρχος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ διακηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για το οικ. έτος 2019 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, στη μέση μηνιαία τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 68.480,19 € με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016 στις 21/2/2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών τις 10:00 πμ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά, με ισχύς τουλάχιστον 4 μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, για όλες τις ομάδες ή μέρος αυτών των (είδη παντοπωλείου, κατεψυγμένων, αρτοποιείου, κρεοπωλείου και οπωροπωλείου). Δεν απαιτείτε εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων του Δήμου Μουζακίου και τρόφιμα θα παραδίδονται τμηματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Μουζακίου και του ΝΠΔΔ του Δήμου.

Είναι δυνατή η τροποποίησης της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου Κ.Α. 70.02-6481.1 και του ΝΠΔΔ 10.6481.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου (http://www.mouzaki.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, στο τηλέφωνο 2445350116.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

                                                                                                    Κωτσός Γεώργιος