ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                         

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                            Μουζάκι, 31-01-2019

Αρ.πρωτ. : 1025

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

·         το Π.Δ. 270/81 άρθρο 1, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

·         τις διατάξεις του άρθρου 195 παρ. 1 & 2 του ΔΚΚ 

·         το  αριθμ. 1/2018  Πρακτικό Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Μαγουλίτσας από την συνεδρίασή του στις 05-07-2018 με την οποία προτείνει τη μίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μαγουλίτσας

·         την αριθμ. 274/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου,  για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μαγουλίτσας και για δεντροκαλλιέργεια

 

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Μαγουλίτσας :

 

1.    Αγροτεμάχιο στη θέση «Κουτσαμποδούσια αριθμ. 500» έκτασης  1,974 στρ.

2.    Αγροτεμάχιο στη θέση «Κουτσαμποδούσια αριθμ. 501» έκτασης  1,137 στρ.

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) την 26-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.-13:00 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω όρους :

 Άρθρο 1ο

 

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Μουζακίου σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθούν με τη διακήρυξη του Δημάρχου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81.

 Άρθρο 2ο

 

Η διάρκεια της μίσθωσης των αγροτεμαχίων 1,974 στρεμμάτων στη θέση Κουτσαμποδούσια 500 και 1,137 στρεμμάτων στη θέση Κουτσαμποδούσια 501 της Τ.Κ. Μαγουλίτσας ορίζεται σε εικοσιπέντε  (25) έτη. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ ανά στρέμμα.

 Άρθρο 3ο

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης κτλ σε ποσοστό ίσο προς το 10% του οριζομένου ως ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

·         30,00€ Χ 1,974 στρ Χ 10% = 5,92€ και

·         30,00€ Χ 1,137 στρ Χ 10% = 3,41€

Στην  εγγυητική  θα  πρέπει  να  αναγράφεται:  «για  τη  συμμετοχή στο  διαγωνισμό  εκμίσθωσης αγροτεμαχίων  της  Τοπικής  Κοινότητας Μαγουλίτσας»

Οι  συμμετέχοντες  για  να  γίνουν  δεκτοί  στη  δημοπρασία  πρέπει  να  υποβάλλουν  και τα  εξής

δικαιολογητικά:

1.  Βεβαίωση    από    την    Ταμειακή    Υπηρεσία    του    Δήμου    περί    μη    οφειλής    του

συμμετέχοντος.

2.  Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

3.  Βεβαίωση περί μη οφειλής από το αρμόδιο ΤΟΕΒ.

4.  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης.

Εγγυητής : 

1.  Βεβαίωση   από   την   Ταμειακή   Υπηρεσία   του   Δήμου   περί   μη   οφειλής .

2.  Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής.

3.  Βεβαίωση περί μη οφειλής από το αρμόδιο ΤΟΕΒ.

4.  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης.

 Άρθρο 4ο

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

 Άρθρο 5ο

 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δε δέσμευση αυτή, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο, στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά  τον τελευταίο πλειοδότη, κάθε τεμαχίου.                                     

 Άρθρο 6ο

 

Ο τελευταίος πλειοδότης κάθε τεμαχίου υποχρεούται να παρουσιάσει στην επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει τα Πρακτικά της Δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και εξ΄ ολοκλήρου συνυπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 Άρθρο 7ο

 

Ο τελευταίος πλειοδότης κάθε τεμαχίου δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των Πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

 Άρθρο 8ο

 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μία (1) δόση την πρώτη (1) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, αρχής δεδομένης από το έτος 2019. Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος στην καθοριζομένη ημερομηνία θα ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία.

 Άρθρο 9ο

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του και να ενεργήσει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ταυτόχρονα ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι επιβαρύνονται με την τυχόν αρνητική διαφορά της τιμής που θα προκύψει μεταξύ της αρχικής δημοπρασίας και της επαναληπτικής.

 Άρθρο 10ο

 

Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ο τελευταίος πλειοδότης, πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της αξίας του μισθώματος που θα επιτευχθεί, για το αγροτεμάχιο

 1). (μίσθωμα που επιτεύχθηκε ........ Χ 1,974 στρεμ. Χ 25 έτη  Χ 10% =............ ευρώ).

2). (μίσθωμα που επιτεύχθηκε ........ Χ 1,137 στρεμ. Χ 25 έτη  Χ 10% =............ ευρώ).

 Άρθρο 11ο

 

Από το τέταρτο (4ο) μισθωτικό έτος και ανά τριετία έως τη λήξη της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

 

Ο Δήμος δε φέρει ουδεμία ευθύνη απέναντι στον μισθωτή του αγροτεμαχίου, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή σε λύση της σύμβασης χωρίς σοβαρό λόγο.

Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση να φυλάει τα σύνορα των αγρών. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προστατεύει την παραπάνω έκταση με κάθε νόμιμο μέσο.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ενοικιαζόμενη έκταση της οποίας έχει λάβει γνώση ο πλειοδότης.

 Άρθρο 13ο

 

Η σύμβαση μεταξύ Δήμου και μισθωτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα κατά νόμο  αρμόδια όργανα.

 Άρθρο 14ο

 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του αγροτεμαχίου που μίσθωσε, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται για κάθε αποζημίωση.

 Άρθρο 15ο

 

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το αγροτεμάχιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής δε δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από  το Δήμο για βλάβη μισθίου ή των προϊόντων του από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λ.π.

 Άρθρο 16ο

 

Μετά τη λήξη της εικοσιπενταετίας, εφόσον καλλιεργηθεί με δένδρα, υποχρεούται στην εκρίζωση των δένδρων με δαπάνη του ιδίου του μισθωτή. 

 Άρθρο 17ο

 

Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναμίσθωση του αγροτεμαχίου από τον μισθωτή.

 Άρθρο 18ο

 

Σε περίπτωση ασθένειας ή αναπηρίας του μισθωτή ή οποιουδήποτε άλλου βίαιου γεγονότος ή στη περίπτωση που ο μισθωτής συνταξιοδοτηθεί, τότε θα μπορεί η μίσθωση του αγροτεμαχίου να μεταβιβαστεί από τον μισθωτή στον/στην σύζυγο ή σε συγγενείς πρώτου βαθμού.

 Άρθρο 19ο

 

Στη δημοπρασία επιτρέπεται να λάβουν μέρος Δημότες - κάτοικοι της Τ.Κ. Μαγουλίτσας του Δήμου Μουζακίου.

            Η δημοπρασία θα επαναληφθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) στις 05-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. – 13:00 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) (εφ΄ όσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες του Δήμου. Σε περίπτωση που και αυτή τη φορά η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 12-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. – 13:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε.

 

Άρθρο 20ο

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα αποβεί άγονος και μετά από τις ανωτέρω περιπτώσεις, τότε το αγρόκτημα θα δημοπρατηθεί για αρότριες καλλιέργειες με όρους που θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 Άρθρο 21ο

 

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο  δεν είναι απαραίτητο στην Κτηνοτροφία.

 Άρθρο 22ο

 

Τα έξοδα των δημοσιεύσεων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης (εφόσον απαιτηθούν) και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν το μισθωτή.

 Άρθρο 23ο

 

Για  κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.

 Άρθρο 24ο

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Μουζακίου για την υπογραφή της Σύμβασης και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια.

 Άρθρο 25ο

 

Η διακήρυξη του Δημάρχου θα δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας στην οποία βρίσκεται το αγροτεμάχιο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου.

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

Ο Δήμαρχος