ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 10130/13-12-2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020/Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους

ΚΑ 11.04.0012
Α.Μ.: 15/16

CPV: 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΕΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του
έργου:
«ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 40.314,79 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της
παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου.