ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                           Μουζάκι, 20-11-2018

Αρ.πρωτ. : 9423

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

 • το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
 • τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ
 • την αριθμ. 16/2018 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μουζακίου με την οποία προτείνει την εκποίηση ξυλείας από την κοπή πλατάνου στην Τ.Κ. Μουζακίου, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
 • την αριθμ. 269/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, για τη δημοπράτηση ξυλείας από την κοπή πλατάνου στην Τ.Κ. Μουζακίου
 • την αριθμ. 185/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας από την κοπή πλατάνου στην Τ.Κ. Μουζακίου.

 Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκποίηση τεσσάρων (4) περίπου τόνων ξυλείας που προέκυψε από την υλοτόμηση πλατάνου της Τ.Κ. Μουζακίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) την 13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους :

ΑΡΘΡΟ 1°.

 • δημοπρασία θα είναι φανερή προφορική πλειοδοτική. Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από δέκα (10) πλήρης ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

ΑΡΘΡΟ 2°.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του.
 2. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3°.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 4°.

Αποκλείονται από την δημοπρασία οι οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας τα προαναφερόμενα στο άρθρο -2- δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 5°.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 6°.

Ορίζει τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00 €) για το σύνολο των τεσσάρων (4) τόνων περίπου ξυλείας υλοτομημένου πλατάνου.

Κάθε επόμενη προσφορά θα είναι μεγαλύτερη της προηγούμενης σε ακέραιες μονάδες.

ΑΡΘΡΟ 7°.

 • τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8°.

 • τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το Δήμο Μουζακίου να προσέλθει για την καταβολή του τελικού τιμήματος στο Ταμείο του Δήμου και μετά να παραλάβει την ποσότητα της ξυλείας και να μεταφέρει το σύνολο της ξυλείας σε δικό του χώρο με μέσα που θα βαρύνουν τον ίδιο, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του ο οποίος ευθύνεται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

 

Ο Δήμαρχος