ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Μουζάκι  16/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 9355

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                         

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2018

 

Ο Δήμαρχος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ διακηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για το οικ. έτος 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στη μέση μηνιαία τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ (CPV 34350000-5). Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016 στις 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών τις 11:00 πμ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά, με ισχύς τουλάχιστον 4 μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, για όλη την προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Δεν απαιτείτε εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων του Δήμου Μουζακίου και θα παραδίδονται τμηματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όλα μαζί ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μουζακίου.

Είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου Κ.Α. 30-6699.001.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Μουζακίου (http://www.mouzaki.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, στο τηλέφωνο 2445350135-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

        

                                                                                        Κωτσός Γεώργιος