ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΗΣ

                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                            Μουζάκι, 13-10-2017                                    

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                           Αρ. πρωτ. 12411                                      

                                                                                                

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΗΣ

 

                                                                                    Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006).
  • Το άρθρο 253 του Π.Δ. 410/1995 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων.
  • Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων και του άρθρου 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010,
  • Το από 24.08.2017 πρακτικό συνεδρίασης της Τ.Κ. Πορτής περί εκμίσθωσης της εδαφικής έκτασης εμβαδού 625,00 τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Αη ΗΛΙΑΣ».
  • Την αριθ. 168/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση ασύρματων κόμβων, μεταξύ άλλων και στην ανωτέρω θέση της Τ.Κ. Πορτής.
  • Την αριθ. 216/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, για την εγκατάσταση ασύρματων κόμβων τηλεπικοινωνιακών υποδομών για την παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις κυρίως ορεινών, μειονεκτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών, στη θέση «Αη ΗΛΙΑΣ» της Τ.Κ. Πορτής συνολικού εμβαδού 625,00 τετραγωνικών μέτρων.
  • Την αριθμ. 203/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Πορτής για την εγκατάσταση ασύρματων κόμβων τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

 

 

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση ασύρματων κόμβων τηλεπικοινωνιακών υποδομών για την παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις κυρίως ορεινών, μειονεκτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών, στη θέση «Αη ΗΛΙΑΣ» της Τοπικής Κοινότητας Πορτής του Δήμου Μουζακίου συνολικού εμβαδού 625,00 τ.μ .

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) την 24/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.-12:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η μίσθωση της ανωτέρω δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση ασύρματου κόμβου τηλεπικοινωνιακών υποδομών .

Στη διαδικασία μπορούν να προσέλθουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.

Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί πριν την λήξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών.

Άρθρο 2

Το δημοτικό ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση ασύρματου κόμβου τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Οι εν λόγω κόμβος εντάσσεται στο έργο "Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2)", που χρηματοδοτείται από τα Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013". Επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη και η θέση σε λειτουργία ενός δημοσίου δικτύου τηλεπικοινωνιακών υποδομών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις περιοχών κυρίως ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών και αραιοκατοικημένων προκειμένου να γεφυρωθεί το "ευρυζωνικό χάσμα" μεταξύ των περιοχών αυτών και των αστικών κέντρων της υπόλοιπης Ελλάδας.

Προκειμένου η ανωτέρω περιγραφόμενη χρήση του μίσθιου να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια η μισθώτρια έχει το δικαίωμα να περιφράσσει, καλύπτει, προστατεύει ή με κάθε κατάλληλο μέσο διαφυλάσσει τις εγκαταστάσεις της. Επίσης με δικές της δαπάνες θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί προσωπικό φρούρησης των εγκαταστάσεών της εάν τούτο κριθεί απαραίτητο από την ίδια.

Η μισθώτρια υποχρεούται να βεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις της και κάθε εκπεμπόμενη από αυτές ακτινοβολία είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία περί ορίων ακτινοβολίας. Η μισθώτρια θα απομακρύνει τις εγκαταστάσεις της σε περίπτωση που υποχρεωθεί με τελεσίδικη απόφαση του Αρμόδιου Δημόσιου Φορέα (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), οπότε και η μίσθωση θα λύεται αζημίως και για τα δύο μέρη.

Επίσης βαραίνουν το μισθωτή όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες δαπάνες για την υδροληψία, τον φωτισμό, οι εισφορές και οι φόροι υπέρ τρίτων.

Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία – επέμβαση κατά τον χρόνο της μισθώσεως που θα απαιτηθεί να γίνει, θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της δημοτικής αρχής και θα βαρύνει τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Δήμο καμία αποζημίωση κατά την λήψη του χρόνου της μισθώσεως.

Άρθρο 3

Ορίζει ως κατώτατο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ.

Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 2 %

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εκμίσθωσης, ορίζεται σε εννέα (9) έτη, με δικαίωμα διαδοχικών παρατάσεων ( 9 εννέα έτη και στη συνέχεια 2 έτη ) μέχρι την συμπλήρωση της 20ετίας και θα αρχίζει από την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Παράταση της μίσθωσης θα γίνεται ύστερα από αίτηση της μισθώτριας, επί της οποίας θα λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε χρόνο, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, τον πρώτο μήνα κάθε έτους.

Το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του συμβολαίου. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των τριών (3) μηνών συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτή και διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 6

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία χρεωφειλέτη στο Δήμο γι’ αυτό θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος που θα λάβει μέρος στη δημοπρασία θα θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης (θα προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση).

Άρθρο 7

7.1 Εγγυήσεις συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβεις μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο με 10% , ήτοι 1.000,00€ Χ 10% Χ 9 έτη = ποσό 900,00 ευρώ.

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστρέφεται στον δικαιούχο, εφόσον δεν υπάρξει αιτία κατάπτωσής της, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, με εξαίρεση την Εγγυητική Επιστολή του πλειοδοτήσαντος, που θα επιστρέφεται με την υπογραφή της Σύμβασης και την κατάθεση, εκ μέρους του, των από αυτήν προβλεπομένων εγγυήσεων. Η εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με άλλη σε ποσοστό 10% επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί.

7.2. Εγγυήσεις Καλής Εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης Μίσθωσης

Για την καλή εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης Μίσθωσης, ο υποψήφιος Μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύμβασης και για όλη τη διάρκεια που θα διαρκεί η μίσθωση, να έχει κατατεθειμένη στο Δήμο Εγγυητική Επιστολή, ισόποση προς το 10% της συνολικής αξίας των μισθωμάτων της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί εγγυητική επιστολή που λήξει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να ανανεώσει αυτή εγκαίρως και άνευ οχλήσεώς του. Σε περίπτωση που η μίσθωση παραταθεί και πέραν της συμβατικής διάρκειας αυτής των 9 χρόνων, (άρθρο 4) η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλη ισόποση προς το 10% των υπολειπομένων ενοικίων για τα έτη της παράτασης, όπως αυτά θα έχουν προσδιορισθεί από νέα σύμβαση ή το νόμο. Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τη λήξη της ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης και εφόσον δεν συντρέχει εύλογος αιτία κατάπτωσής της. Οποιαδήποτε παράβαση του όρου αυτού και ιδία η μη κατάθεση έγκαιρα της εκάστοτε εγγυητικής επιστολής, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο να καταγγείλει τη σύμβαση και να καταστήσει εξωστέο το Μισθωτή.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός 10 ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης σ’ αυτόν με αποδεικτικό περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και προ της συντάξεως και υπογραφής του συμβολαίου ή της παραδόσεως του ακινήτου, να καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα στο Ταμείο του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου άνευ δικαστικής παρέμβασης το δε ακίνητο παραμένει στον Δήμο ή επαναδημοπρατείται.

Δικαιολογητικά

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής ελάχιστης συμβατικής αξίας, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο άρθρο 7.1

Επίσης ο τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει μαζί του τα πρακτικά της δημοπρασίας ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης προσκομίζοντας, Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Έγγραφα Νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου

α. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. : Κωδικοποιημένο καταστατικό, ή αρχικό καταστατικό, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου (σήμερα Ανάπτυξης) ότι το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε, ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές, ανακοίνωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Φ.Ε.Κ.

β. όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε. : Κωδικοποιημένο καταστατικό ή αρχικό καταστατικό, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχών τροποποιήσεών του που έγιναν μετά την έκδοση αυτού, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

γ. όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του, με τη βεβαίωση του Δικαστικού Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου για μη δημοσίευση άλλων και έγκριση του ή των Διαχειριστών, που καθορίζει το/τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και τον Αντίκλητο.

δ. όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, με θεώρηση από αρμόδια αρχή του γνήσιου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό Αντικλήτου.

Σε περίπτωση Αλλοδαπής Επιχείρησης, τα ανάλογα πιστοποιητικά που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης της Επιχείρησης και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας έκδοσης ή γνωμοδότηση δικηγόρου για το καθεστώς ισχύος των πιστοποιητικών αυτών.

Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου (Κατάσταση Πτωχεύσεως)

Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών, της έδρας του διαγωνιζομένου, ή ανάλογο έγγραφο για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του διαγωνιζομένου σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε αναγκαστικής διαχείρισης.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης, και των γραπτών τροποποιήσεών τους, που τυχόν θα γίνουν από το Δήμο και θα γίνουν γνωστές δια του τύπου στους παραλήπτες της παρούσας πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς και το ότι εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε κατάλληλο ως προς το κτίριο και εγκαταστάσεις του για την χρήση την οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης αποδοχής του.

Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου και Ασφαλιστικών Οργανισμών. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται κατά την ελληνική νομοθεσία σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για αυτό.

Ποινικό Μητρώο

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, ή προκειμένου περί Αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ανάλογο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα κλοπής, δόλιας χρεοκοπίας, υπεξαίρεσης απάτης, απιστίας, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών και για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας εθνικού νομίσματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς και πιστοποιητικό της Εισαγγελίας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν διώκεται για τα ίδια.

Πράξη σύστασης Κοινοπραξίας

Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κοινοπραξίας, το κάθε μέλος της ξεχωριστά θα υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάλογα με τη νομική του μορφή. Επίσης κάθε μεμονωμένο μέλος της Κοινοπραξίας θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχουσες Επιχειρήσεις ή τα άτομα που συνέστησαν την Κοινοπραξία με μόνο σκοπό να αναλάβουν, με την ίδια πάντα σύνθεση, τη μίσθωση και εκμετάλλευση της υπόψη μονάδας του Δήμου, ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης Α.Ε. και την υπογραφή της Σύμβασης, εφόσον η Κοινοπραξία προτίθεται να προχωρήσει σε σύσταση Α.Ε. ή σχετικά με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την τήρηση των όρων της Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ιδιώτες, φυσικά και Νομικά πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές (ΕΕΤΤ) για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου .

Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.

Άρθρο 8

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για αυτόν που την υποβάλλει, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Άρθρο 9

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο καθώς και την Αστυνομική ταυτότητά του, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Οι εταιρείες εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους βάσει των εταιρικών τους , αντίγραφο του οποίου υποβάλουν στην Επιτροπή.

Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί.

 

Άρθρο 10

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Άρθρο11

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

 

Άρθρο 12

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος ,αφού προσκομίσει φορολογική ενημερότητα καθώς επίσης και δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Μουζακίου, θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 13

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος.

Άρθρο 14

Κατόπιν της δημοπρασίας και της ανακήρυξης του πλειοδότη, θα πρέπει ο πλειοδότης να συγκεντρώσει τις γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και μόνο εφόσον γ\νωμοδοτήσουν θετικά θα προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου, αφού προηγουμένως καταβάλλει στο ταμείο του Δήμου ολόκληρο το τίμημα για το πρώτο έτος της μίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Άρθρο 15

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ,να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δυο.

Άρθρο 16

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 17

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική ή νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο , της οποίας έχει λάβει γνώση αυτός , ούτε την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επ΄ αυτού ή βάρους , ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθώματος , ούτε λύση της μίσθωσης για τους λόγους αυτούς.

Άρθρο 18

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 19

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μίσθιου, της υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Προς τούτο υποχρεούται στην περίφραξη του μίσθιου.

Άρθρο 20

Ο μισθωτής οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για την χρήση για την οποία του εκμισθώθηκε, ήτοι για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο η έκταση που εκμισθώνεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία που θα έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στους ιδιοκτήτες των γειτονικών αγροτεμαχίων ή των κτηνοτρόφων. Σε όλη της διάρκεια της εκμίσθωσης ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του μίσθιου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του μίσθιου χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση αποζημίωσης του μισθωτή. Κάθε αναγκαία επωφελής δαπάνη που τυχόν γίνει στο μίσθιο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης για την αξιοποίηση ή προστασία του, βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμείνει σε όφελος του μίσθιου χωρίς καμία υποχρέωση του εκμισθωτή για αποζημίωση του μισθωτή. - Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από την εκμισθούμενη έκταση και η τοποθέτηση σ΄αυτή μηχανημάτων ή αντικειμένων (εύφλεκτων υλικών κλπ) που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

Άρθρο 21

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Όμως λόγω της φύσης της εκμίσθωσης και του σκοπού της επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης του μίσθιου μόνο σε συγγενή (μητρική ή θυγατρική) εταιρεία ή εξαρτημένη άμεσα ή έμμεσα από την μισθώτρια στην οποία συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι κύριοι μέτοχοι της μισθώτριας.

Άρθρο 22

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να μειώνει το μίσθωμα και δεν θα αναγνωρίζει τυχόν ζημιές από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Άρθρο 23

Κάθε δαπάνη και επιβαλλόμενο πάγιο και τέλος από τη χρήση του μίσθιου ,καθώς και έξοδα δημοσίευσης ή συμβάσεως, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αναδειχθέντα μισθωτή, χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους του Δήμου. Σε περίπτωση μη πληρωμής αυτών ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

Άρθρο 24

Αν ο μισθωτής αποχωρήσει πριν τη λήξη της εκμίσθωσης οφείλει να καταβάλει το τίμημα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.

Άρθρο 25

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, απομακρύνοντας κάθε κτιριακή ή άλλη υποδομή. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της εκμίσθωσης η εγγύηση επιστρέφεται, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Για τη λήξη της εκμίσθωσης συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον Δήμο και τον μισθωτή.

Άρθρο 26

Α) Η μίσθωση μπορεί να λυθεί από πλευράς του Δήμου σε περίπτωση που: - ο μισθωτής δεν έχει προβεί στη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την δημιουργία και λειτουργία της εγκατάστασης, εντός της σχετικής προθεσμίας. - ο μισθωτής δεν χρησιμοποιεί την έκταση για το σκοπό που του εκμισθώθηκε. - βλάπτεται το δημοτικό και δημόσιο συμφέρον. Κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να δοθεί καμία αποζημίωση στον μισθωτή.

Β) Η μίσθωση μπορεί να λυθεί, από πλευράς του μισθωτή, κατόπιν αιτήσεώς του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 27

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου. Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση και λειτουργία του ασύρματου κόμβου βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται σχετικές δαπάνες: Δρόμοι προσπέλασης , διαμόρφωση χώρου, περίφραξη χωματουργικές εργασίες, οικοδομικές εργασίες, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες κτλ.. Τον μισθωτή βαρύνουν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και κάθε δαπάνη που υπάρχει ή που θα υπάρξει στο μέλλον και έχει σχέση, με τη μίσθωση του χώρου αυτού. Επίσης αυτός βαρύνετε με τα τέλη δημοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήμου και τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις.

Άρθρο 28

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται :

1) Οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

2) Κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (2β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 29

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με την υπ.αριθμ. 7/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81. Ο εκμισθωτής Δήμος Μουζακίου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και ευχέρεια κατά τη σύνταξη του σχετικού μισθωτηρίου συμβολαίου να συμπεριλάβει και να προσθέσει σε αυτό άλλους όρους και προϋποθέσεις που δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω προς κατοχύρωση και προάσπιση των σχετικών νόμιμων δικαιωμάτων και αξιώσεών του.

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

Άρθρο 30

Αν ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το μίσθωμα ή παραβεί ολικά ή μερικά οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται και στη σύμβαση μισθώσεως και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται:

α. τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα από τη σύμβαση και την αποβολή του από το μίσθιο κατά τη νόμιμη διαδικασία.

β. την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Μουζακίου ως εύλογης και ρητά συμφωνηθείσας ποινικής ρήτρας.

Άρθρο 31

Το χαρτόσημο και οι λοιπές επιβαρύνσεις του μισθώματος (φόροι -τέλη κλπ) βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη-μισθωτή.

 

Άρθρο 32

Όλα τα έξοδα δημοσίευσης, συμβολαιογραφικά, σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου και γενικά όποιο έξοδο προκύψει βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 33

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μουζακίου στην Μουζάκι, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.mouzaki.gr) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr.).

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 2445350113 (Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μουζακίου).

                                              

                                                                                             Ο Δήμαρχος