Για την χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ           

Αυτοτελές Τμήμα                                                    

Οικονομικής Ανάπτυξης

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης

Δ/νση: Μουζάκι, Τ.Κ. 43060       

Πληροφορίες: Ε. Κράβαρη               

Τηλέφ:24453-50126                                                 

ΦΑΞ   :24453-50120                                               

                                                                                                                

 

 

Μουζάκι        02-10-2017

Αρ. Πρωτ.:    11560

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Για την χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

 

Έχοντας υπόψη:

·         Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

·         Τις υπ αριθμό 77/2017(ΑΔΑ:60Σ9ΩΚΕ-ΜΞΔ) και 171/2017(ΑΔΑ:7ΦΤΟΩΚΕ-ΛΚ5) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου για την προκήρυξη τριών (3) νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

·         Την με Α.Π. 1158(1)/24-08-2017 Απόφαση έγκρισης των ανωτέρω αποφάσεων Δ.Σ. από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 

 

Τρείς (3) νέες επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στον Δήμο Μουζακίου, που θα χορηγηθούν στις κάτωθι κατηγορίες ως εξής :

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΒΓΩΝ, ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΑΝΘΕΩΝ

1

ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ, ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ, ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΨΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.

1

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ -ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

1

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,

 (β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

 (ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, (στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με τη διαδικασία της κλήρωσης της παραγράφου 1 (Ν 4264/2014), στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων από ανέργους είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση (συμπλήρωση συγκεκριμένου έντυπου  το όποιο χορηγείται από την Υπηρεσία). Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης προσέλευσης προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι κατηγορίες στις οποίες ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί όπως ορίζει ο ν. 4264/14

2.  Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (σε ισχύ).

3.  Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4.  Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την κατοικία ή την νόμιμη διαμονή του στον Δήμο Μουζακίου (παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4264/2014).

5.  Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ατόμου που θέλει να αποκτήσει την άδεια (χορηγείται από την Υπηρεσία) η οποία θα αναγράφει «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι είμαι άνεργος, δεν ασκώ άλλο επάγγελμα και δεν έχω συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα

6.  Ε1, Ε3 και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά για τα τελευταία τρία έτη, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

7.  Ειδικότερα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν κατηγορίες δικαιούχων μαζί με την αίτηση τους, για να αποδείξουν την κατηγορία τους κατά περίπτωση είναι τα εξής:

i.     Τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και οι τυφλοί, πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή (πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α., κ.λ.π.).

ii.    Οι πολύτεκνοί καθώς και τα τέκνα αυτών, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, και οι γονείς με τρία τέκνα, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.   

iii.   Οι ανάπηροι και τα θύματα  ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944  (ΦΕΚ  Α΄  82), πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το όποιο να αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

iv.   Οι γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από  αρμόδια Υπηρεσία από το όποιο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή (πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α., κ.λ.π.).

v.    Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

vi.   Οι  Έλληνες Ρομά, βεβαίωση έγγραφής (Ρομά) από το ειδικό δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

vii. Τα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες άτομα  καθώς και τα  υπό απεξάρτηση, πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το να αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπονται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος για την έκδοση της άδειας υποβάλλονται τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014:

α. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

δ. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση,

Επίσης πρέπει να υποβληθούν:

ε. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

 στ. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006).

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

 Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της άδειάς του, διαγράφεται οριστικά,  και δεν δικαιούται νέα άδεια.

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για τον σκοπό αυτό κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:

α)Φορολογική Ενημερότητα

β)Ασφαλιστική ενημερότητα

γ)Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός 10 εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παρ. 1 του άρθρου 31.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

        Η αίτηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπος ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης στο Δημαρχείο του Δήμου Μουζακίου στο Μουζάκι Καρδίτσας.

          Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναφέρονται σε αυτήν η κατηγορία στην οποία ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί.

          Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

           Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από    16-10-2017 έως και      31-10-2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Μουζακίου στο τηλ. 2445350126.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μουζακίου στο Δημαρχείο, στους πίνακες ανακοινώσεων των Δ.Ε Παμίσου και Ιθώμης , στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ