ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2018

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Μουζάκι  29/9/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 11518

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                          

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2018

 

Ο Δήμαρχος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ διακηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για το οικ. έτος 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στη μέση μηνιαία τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 67.494,07 € με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016 στις 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών τις 10:00 πμ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά, με ισχύς τουλάχιστον 4 μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, για όλα ή μέρος των υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Δεν απαιτείτε εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ειδών παντοπωλείου ανέρχεται στο ποσό των 31.714,65 € με ΦΠΑ

Ειδών κατεψυγμένων ανέρχεται στο ποσό των 4.816,88 € με ΦΠΑ

Ειδών αρτοποιείου ανέρχεται στο ποσό των 8.195,04 € με ΦΠΑ

Ειδών κρεοπωλείου ανέρχεται στο ποσό των 13.230,27 € με ΦΠΑ

Ειδών οπωροπωλείου ανέρχεται στο ποσό των 9.537,22 € με ΦΠΑ

Η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων του Δήμου Μουζακίου και τρόφιμα θα παραδίδονται τμηματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Μουζακίου και του ΝΠΔΔ του Δήμου.

Είναι δυνατή η τροποποίησης της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου Κ.Α. 70.02-6481.1 και του ΝΠΔΔ 10.6481.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Μουζακίου (http://www.mouzaki.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, στο τηλέφωνο 2445350116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

          

                                                                                        Κωτσός Γεώργιος