ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 15/04/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              

                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                       11η

Για  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Αντιπρόεδρος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος

Τους κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
1.    Καταραχιά Αχιλλέα (Πρόεδρος Τ.Κ. Μουζακίου)
2.    Βακουφτσή Πέτρο (Πρόεδρος Τ.Κ. Μαγούλας)
3.    Νάσιο Γεώργιο (Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυρομματίου)
4.    Σακκά Ιωάννη (Πρόεδρος Τ.Κ. Παλαιοχωρίου)
5.    Φασιανό Ιωάννη (Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου)
6.    Σπανό Κωνσταντίνο (Πρόεδρος Τ.Κ. Μαγουλίτσας)
7.    Ευθυμίου Λάμπρο (Πρόεδρος Τ.Κ. Οξυάς)

Σας προσκαλώ σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση που θα γίνει την 19η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. γ και 32Α του Ν. 4412/2016 ως ισχύει για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ και κατακύρωση του διαγωνισμού.
2.    Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ», (Α.Μ. 2/2019).
3.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση Βαρδούλη Μ. για 6ο αρνητικό λογαριασμό).
4.    Περί έγκρισης του πρακτικού, ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων έτους 2021.
5.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την κοπή και διάθεση χόρτων σε δημοτική έκταση στη θέση «Κοφτολίβαδο» της Τ.Κ. Μαυρομματίου.
6.    Περί έγκρισης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευση πίστωσης.
7.    Περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ» (Α.Μ. 04/2020).
8.    Περί αναπροσαρμογής αρδευτικών τελών και τελών χρήσης σημείων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (παρόχθια) στη Τ.Κ. Φαναρίου.
9.    Περί διαγραφής χρεών από μισθώματα.
10.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Κρανέας.
11.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Λαζαρίνας.
12.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Μαυρομματίου.
13.    Περί έγκρισης των πρακτικών διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας και 1ης επαναληπτικής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
14.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση της δομής «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ-ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Μουζακίου.
15.    Περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μουζακίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» του προγράμματος ανάπτυξης & αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και αποδοχή των όρων του προγράμματος.
16.    Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ» (Α.Μ. 13/2016).
17.    Περί έγκρισης επικαιροποίησης του προϋπολογισμού της μελέτης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΕΛΑΝΘΗΣ, ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
18.    Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της ΔΕΥΑ Μουζακίου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΕΛΑΝΘΗΣ, ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στην πρόσκληση ΑΤ02 του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» και αποδοχή των όρων του προγράμματος.
19.    Περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων από τη ΔΕΥΑ Μουζακίου στο Δήμο Μουζακίου και σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Μουζακίου και Δήμου Μουζακίου για την υλοποίηση της πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΕΛΑΝΘΗΣ, ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ».
20.    Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2021.
21.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. 22.08.2020 (ΦΕΚ 161/τ.Α/2020).
22.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Mε την παρούσα πρόσκληση σας αποστέλλονται εισηγήσεις και ειδικό έντυπο ψηφοφορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: 5 μέλη.

Τα μέλη καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Δευτέρα 19.04.2021 και από ώρα 10:00 έως 14:00 είτε ηλεκτρονικά στο email e.kalampokas@mouzaki.gr , είτε στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Καλαμπόκα Ευάγγελο) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350131.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο:  
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Την εγκύκλιο 426/ΑΠ77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης