ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 24/03/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              

                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                           9η

Για  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Αντιπρόεδρος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος

Τους κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
1.    Παπακώστα Νικήτα (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγναντερού)
2.    Καραμπέκο Ευάγγελο (Πρόεδρος Τ.Κ. Κρανέας)
3.    Βακουφτσή Πέτρο (Πρόεδρος Τ.Κ.Μαγούλας)
4.    Σακκά Ιωάννη (Πρόεδρος Τ.Κ.Παλαιοχωρίου)
5.    Φασιανό Ιωάννη (Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου)
6.    Τριανταφύλλου-Τίγκα Χριστίνα (Πρόεδρος Τ.Κ. Πορτής)

Σας προσκαλώ σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση που θα γίνει την 29η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για τη συμπλήρωση Φ.Ο.Π. (Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Αγναντερού).
2.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για τη συμπλήρωση Φ.Ο.Π. (Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 8 kw με αριθμό 41605201-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη Τ.Κ. Κρανέα και συμπλήρωση ΦΟΠ στη Τ.Κ. Αγναντερού στη θέση «οικία Οικονόμου Βασίλειου»).
3.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Μαγούλας.
4.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
5.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Αγναντερού.
6.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με σκοπό την ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης στην Τ.Κ. Αγναντερού.
7.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Φαναρίου.
8.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση κεραίας ραδιοφωνικού σταθμού στη Τ.Κ. Πορτής.
9.    Περί έγκρισης αμοιβής σύνταξης πραγματογνωμοσύνης (Υπ’ αριθ. 217/2020 απόφαση Ειρηνοδικείου Καρδίτσας).
10.    Περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την υλοποίηση του έργου ««Κατασκευή οδού προς Κάστρο Φαναρίου (Β’ φάση)» (Α.Μ. 18/2012).
11.    Περί έγκρισης του πρακτικού 2 ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκε στο πλαίσιο  διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ» (Α.Μ. 09/2020).
12.    Περί ορισμού δικαστικών επιμελητών για την επίδοση εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4782/2021.
13.    Περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την προμήθεια γραμματοσήμων και πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
14.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Mε την παρούσα πρόσκληση σας αποστέλλονται εισηγήσεις και ειδικό έντυπο ψηφοφορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: 5 μέλη.

Τα μέλη καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Δευτέρα 29.03.2021 και από ώρα 10:00 έως 14:00 είτε ηλεκτρονικά στο email e.kalampokas@mouzaki.gr , είτε στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Καλαμπόκα Ευάγγελο) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350131.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο:  
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Την εγκύκλιο 426/ΑΠ77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης