ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 05/03/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              

                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                       5η

Για  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Αντιπρόεδρος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος

Σας προσκαλώ σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση που θα γίνει την 9η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκριση της αριθ. 1/2021 μελέτης της υπηρεσίας «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μουζακίου».
2.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μουζακίου» (Α.Μ. 1/2021).
3.    Περί έγκρισης του πρακτικού, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων έτους 2021 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
4.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν. 4412/2016 ως ισχύει για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020» (Α.Μ: 18/2020) και κατακύρωση του διαγωνισμού.
5.    Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των έργων α) «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 05/2018) και β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ» (Α.Μ. 05/2017).
6.    Περί εξειδίκευσης πίστωσης για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.
7.    Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 02/2017).
8.    Περί μη άσκησης ένδικων μέσων (υπόθεση διαταγών πληρωμής ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.).

Mε την παρούσα πρόσκληση σας αποστέλλονται εισηγήσεις και ειδικό έντυπο ψηφοφορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: 5 μέλη.

Τα μέλη καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Τρίτη 09.03.2021 και από ώρα 10:00 έως 14:00 είτε ηλεκτρονικά στο email e.kalampokas@mouzaki.gr , είτε στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Καλαμπόκα Ευάγγελο) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350131.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο:  
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Την εγκύκλιο 426/ΑΠ77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης