ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 06/12/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                   19η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Αντιπρόεδρος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος


Τους κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
1.    Κωστάκη Σεραφείμ (Πρόεδρος Τ.Κ. Δρακότρυπας)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 11η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ (συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μουζακίου στην οδό Τσακάλωφ 5).
2.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ (συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μουζακίου από συνεργείο Λ.Ευθυμίου έως κατάστημα Κ.Καλύβα).
3.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ (χορήγηση νέας παροχής, σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης, στη Τ.Κ. Οξυάς).
4.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ (συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μουζακίου στην οδό Αγράφων).
5.     Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή πάγιων τελών δήλωσης ακινήτων του Δήμου Μουζακίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
6.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού, έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, για τη προμήθειας καυσίμων έτους 2020.
7.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ».
8.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
9.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ».
10.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας από τις συστάδες 10α, 10β και 12 του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Δρακότρυπας.
11.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης