ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 07/11/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Αντιπρόεδρος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 11η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής δικαστικής απόφασης (υπόθεση αγωγής Ζουμπορλή Ελένη χ. Κων.).
2.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
3.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ».
4.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
5.    Περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για τη χορήγηση νέας παροχής, σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης, στη Τ.Κ. Οξυάς.
6.    Περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για τη συμπλήρωση ΦΟΠ στη Τ.Κ. Μουζακίου (οδός Αγράφων).
7.    Περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για τη συμπλήρωση ΦΟΠ στη Τ.Κ. Μουζακίου (από συνεργείο Λ.Ευθυμίου έως κατάστημα Κ.Καλύβα).
8.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης