ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 25/10/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Αντιπρόεδρος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος

Την κ. Ρούσσα Ελένη Πρόεδρος ΝΠΔΔ (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ)


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 29η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Βασιλείου Νικόλαος).
2.    Περί έγκρισης της αριθ. 65/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ».
3.    Περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για τη συμπλήρωση ΦΟΠ στη Τ.Κ. Μουζακίου.
4.    Περί τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Ι.Ν. (απόφαση 147/2016 της Οικονομικής Επιτροπής) ως προς το άρθρο 16.1 και προσθήκη νέου άρθρου.
5.    Περί έγκρισης μετακίνησης του Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε ημερίδα της ΚΕΔΕ που διοργανώνετε στη Λαμία τη 30.10.2019.
6.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης