ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 03/10/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Αντιπρόεδρος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος

Την κ. Ρούσσα Ελένη Πρόεδρος ΝΠΔΔ (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ)

Τους κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
1.    Παπακώστας Νικήτας (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγναντερού)
2.    Καραμπέκος Ευάγγελος (Πρόεδρος Τ.Κ. Κρανέας)
3.    Βακουφτσής Πέτρος (Πρόεδρος Τ.Κ. Μαγούλας)
4.    Σακκάς Ιωάννης (Πρόεδρος Τ.Κ. Παλαιοχωρίου)
5.    Γκερμπεσιώτης Γεώργιος (Πρόεδρος Τ.Κ. Ριζοβουνίου)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 7η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης μετακίνησης του Δημάρχου για τη συμμετοχή του στο 12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή» και το «6ο Green Energy Investments Forum» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 9 έως 11 Οκτωβρίου 2019.
2.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού».
3.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ».
4.    Περί έγκρισης της αριθ. 58/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ».

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης