ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 19/09/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Μέλος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος

Τους κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
1.    Τσίγκας Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Κ. Ανθοχωρίου)
2.    Φασιανός Ιωάννης (Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 24η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτήριου της Τ.Κ. Φαναρίου.
3.    Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ (Α.Μ.:07/2018), σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
4.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ».
5.    Περί ανάκλησης της αριθ. 111/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και καθορισμού εκ νέου των όρων διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
6.    Περί εξειδίκευσης πίστωσης για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.
7.    Περί αποδοχής δωρεάς μελέτης με τίτλο «Σύνταξη πίνακα υλοτομίας της συστάδας 2α του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Ανθοχωρίου».
8.    Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου παραχώρησης ιδιωτικής έκτασης στο Δήμο Μουζακίου (Τ.Κ. Οξυάς) για την υλοποίηση έργου.
9.    Περί σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2018.
10.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης