ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 16/08/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
2.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο  Δημοτικό Σύμβουλο  (αναπληρωματικό μέλος)
4.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
6.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 21η Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ (Α.Μ.:08/2018), σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
2.    Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Α.Μ.:03/2018), σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
3.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια καυσίμων (υγρών) κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μουζακίου και των Νομικών Προσώπων έτους 2020.
4.    Περί έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση δικαιώματος χρήσης της Δημοτικής αγοράς και του περιβάλλοντος χώρου αυτής για τις ημέρες λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Μουζακίου (εγκατάσταση Λούνα Πάρκ).
5.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης