ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 12/07/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
2.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο  Δημοτικό Σύμβουλο  (αναπληρωματικό μέλος)
4.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
6.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 17η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογων για την πληρωμή πάγιων τελών δηλώσεων ακινήτων του Δήμου Μουζακίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
2.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για την πληρωμή πάγιου τέλους δήλωσης ακινήτων του Δήμου Μουζακίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
3.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογων για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ εξόδων επέκτασης ΦΟΠ Δήμου Μουζακίου.
4.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για τη κοπή και διάθεση χόρτων σε δημοτική έκταση στη Τ.Κ. Μαυρομματίου.
5.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτήριου της Τ.Κ. Φαναρίου.
6.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Δημητρίου Κατσάρα).
7.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Θωμά Πατσιούρα).
8.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
9.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
10.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου (αίτηση αναίρεσης – έφεση για την υπόθεση Βαρδούλη).
11.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (ανακοπή ερημοδικίας στην υπόθεση Σκρέκου Χρήστου στη Τ.Κ. Ανθοχωρίου).
12.    Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2019.
13.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης