ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 25/06/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υποδομών Δ.Ε. Παμίσου».
2.    Περί ανάκλησης της αριθ. 102/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υποδομών Δ.Ε. Μουζακίου».
3.    Περί ανάκλησης της αριθ. 103/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Υποδομές Τ.Κ. Βατσουνιάς».
4.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων αριθ. 18,19,20 της Δημοτικής Αγοράς και  αριθ. 1 καταστήματος της δημοτικής αγοράς σεισμοπλήκτων  του Δήμου Μουζακίου.
5.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής (σύνδεση με το δίκτυο του αναψυκτήριου Τ.Κ. Φαναρίου) Δήμου Μουζακίου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
6.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος