ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 04/05/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 8η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης των πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτήριου της Τ.Κ. Καναλίων.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας της 1ης και 2ης επαναληπτικής, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Μαγούλας.
3.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων αριθ. 6,7 και 8 της δημοτικής αγοράς σεισμοπλήκτων Μουζακίου.
4.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή «Έξοδα συμβολαιογράφων και λοιπών για την απόκτηση στοιχείων περιουσιακής κατάστασης Δήμου».
5.    Περί ανάκλησης της αριθ. 153/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Υποδομές οικισμού Ριζοβουνίου».
6.    Περί ανάκλησης της αριθ. 207/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τσιμεντόστρωσης δρόμου από θέση ΧΑΣΙΑΝΙ έως ιδιοκτησία ΣΙΣΚΟΥ» της Τ.Κ. Αγίου Ακακίου).
7.    Περί έγκρισης των πρακτικών της 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Αγναντερού για εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικής εγκατάστασης.
8.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μαγούλας για εγκατάσταση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.
9.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ».
10.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη συμπλήρωση ΦΟΠ στη Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του Δήμου Μουζακίου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
11.    Περί αποδοχής γνωμοδότησης και επαναδημοπράτηση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου (θέση Αμπέλια 1) στη Τ.Κ. Κρανέας.
12.    Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης των σχετικών πιστώσεων.
13.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
14.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος