ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 05/04/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 12 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί εξέτασης ένστασης και έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ριζοβουνίου.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και 1ης, 2ης επαναληπτικής, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λαζαρίνας.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μαγούλας.
4.    Περί εξέτασης ένστασης και έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Κρανέας.
5.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο) στη Τ.Κ. Καππά.
6.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη συμπλήρωση ΦΟΠ (Τ.Κ. Μαγουλίτσας – Τ.Κ. Οξυάς) Δήμου Μουζακίου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
7.    Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2018
8.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
9.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος