ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 14/08/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 18 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί εξέτασης ένστασης της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. κατά της διακήρυξης δημοπρασίας για την εγκατάσταση «Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη θέση ΡΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΙΚΟ του Δήμου Μουζακίου» και τροποποίηση της αριθ. 122/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου (πληρωμή εξόδων ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου).
3.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (έφεση υπαλλήλων των πρώην Δήμων Ιθώμης και Παμίσου).
4.    Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγή πληρωμής Λασπά Βασίλειου).
5.    Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγή πληρωμής Μπλέτσα Κωνσταντίνου).
6.    Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγή πληρωμής Σοφογιάννη Κωνσταντίνου).
7.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2018.
8.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 9α του διακατεχόμενου δάσους Δρακότρυπας και τροποποίηση της αριθ. 108/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
9.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
10.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
11.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση έφεσης Κουκουζέλη Νικήτα).
12.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων, πληρωμή ταχυδρομικών τελών και ορισμού υπόλογου υπαλλήλου.
13.    Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης πολυετούς δαπάνης για υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Μουζακίου (για 3 έτη 2018 έως 2020).
14.    Περί ανάκλησης της αριθ. 148/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων συμβολαιογράφων για την απόκτηση στοιχείων περιουσιακής κατάστασης του Δήμου.
15.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
16.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος