ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 14/07/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 18 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Οξυάς».
2.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Δρακότρυπας».
3.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμού Σπάθες Δρακότρυπας».
4.    Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πράξης παροχής πληρεξουσιότητας του Δημάρχου προς ορισμένο πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Χαρίση Ανδρονίκη & Μιαρίτη Βάϊα).
5.    Περί ανάκλησης της αριθ. 121/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ανάθεση σύνταξης διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Αγ. Ακακίου).
6.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων συμβολαιογράφων για την απόκτηση στοιχείων περιουσιακής κατάστασης του Δήμου.
7.    Περί αποδοχής δωρεάς αγωγού για τον εμπλουτισμό του αρδευτικού δικτύου της Τ.Κ. Βατσουνιάς.
8.    Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Καναλίων».
9.    Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση φρεατίου υδροσυλλογής στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου».
10.    Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή συστήματος άρδευσης κοινοχρήστων χώρων Μουζακίου».
11.    Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Υποδομές οικισμού Ριζοβουνίου».
12.    Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Δ.Κ. Μουζακίου».
13.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Μαγούλας».
14.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός παιδικής χαράς δημοτικής αγοράς Μουζακίου».
15.    Περί ιδιόχρησης του αναψυκτήριου της Τ.Κ. Μαυρομματίου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση χώρου πάρκου αθλητισμού & αναψυχής στη Τ.Κ. Μαυρομματίου».
16.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας της 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για πρόχειρη σταυλική εγκατάσταση στη Τ.Κ. Αγναντερού.
17.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας οξυάς από τη συστάδα 10β του διακατεχόμενου δημοτικού δάσους Τ.Κ. Οξυάς
18.    Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγή πληρωμής Τορτοπίδη Παναγιώτη).
19.    Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2017.
20.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

  Κωτσός Γεώργιος