ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 21/04/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 25η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Λαζαρίνας.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκότοπου στη Τ.Κ. Καναλίων.
3.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πλατείας στον κεντρικό οικισμό Οξυάς».
4.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
5.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Κρανέας.
6.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Αγναντερού.
7.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική συνδρομή του Δημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου (κλήση για εξέταση ως μάρτυρες σε ποινική υπόθεση).
8.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Ναπολέων Γρηγορίου).
9.    Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2017.
10.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
11.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος