ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 25/11/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσός Γεώργιος Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 29η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στη Τ.Κ. Αγναντερού για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
2.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
3.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου (για παραλλαγή δικτύου στη Τ.Κ. Λαζαρίνας).
4.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου (για συμπλήρωση Φ.Ο.Π. στη Τ.Κ. Λαζαρίνας και Τ.Κ. Ανθοχωρίου).
5.    Περί σύνταξης του απολογισμού-ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρησης Κληροδότημα Αθ. Ανδρέου.
6.    Περί σύνταξης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρησης Κληροδότημα Αθ. Ανδρέου.
7.    Περί απόδοσης πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
8.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή Ν. Καρδίτσας για επίδοση απόφασης.
9.    Περί κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΕΣ.
10.    Περί ψήφισης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος