ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 08/09/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσός Γεώργιος Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 12η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί αξιολόγηση προσφορών των Τραπεζών προκειμένου ο Δήμος να προβεί σε τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση.
2.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μουζακίου (από βιομηχανία ξύλου Τσίγκας έως ιδιοκτησία Παπαρίζου) και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΞΥΑΣ».
4.    Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
5.    Περί σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015.
6.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος