ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 19/05/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 23η Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί  έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Ριζοβουνίου.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Μαυρομματίου» και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής επαναληπτικής δημοπρασίας.
3.    Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Καναλίων έμπροσθεν ιδιοκτησίας Καραγιάννη Κων/νου & Σταυρούλας).
4.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υποδομών Αγ. Ακακίου».
5.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ένδικων μέσων για τη δικαστική ακύρωση του συμβολαίου διανομής της περιουσίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Αθαν. Ανδρέου».
6.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
7.    Περί ψήφισης πιστώσεων.Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος