ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 07/04/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 11η Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου Πύργου Ιθώμης.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μαγούλας.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ριζοβουνίου.
4.    Περί ανάθεσης σύνταξης τοπογραφικής μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας Δ.Ε. Παμίσου Δήμου Μουζακίου».
5.    Περί ανάθεσης σύνταξης μελέτης για τον έλεγχο της «Ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του Δημαρχείου Μουζακίου».
6.    Περί ανάθεσης σύνταξης μελέτης για τον έλεγχο της «Ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του Νηπιαγωγείου Μαυρομματίου».
7.    Περί ανάθεσης σύνταξης μελέτης για τον έλεγχο της «Ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του Γενικού Λυκείου Μουζακίου».
8.    Περί ανάθεσης σύνταξης μελέτης για τον έλεγχο της «Ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του Πνευματικού Κέντρου Καναλίων».
9.    Περί ανάθεσης σύνταξης μελέτης για τον έλεγχο της «Ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης των αποδυτηρίων του γηπέδου Ριζοβουνίου».
10.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Καναλίων και ορισμού υπολόγου υπαλλήλου.
11.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Ριζοβουνίου.
12.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υποδομών Χάρματος».
13.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υποδομών Καππά».
14.    Περί ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση Καραβίδα Βασίλειου).
15.    Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικ. έτους 2016.
16.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.
17.    Περί ψήφισης πιστώσεων.Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος