ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 24/09/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 28η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί κατάρτιση των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μαγούλας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις».
2.    Περί κατάρτιση των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μαγουλίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις».
3.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2016.
4.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης του έργου «Επικάλυψη αποχετευτικών αυλάκων Μαυρομματίου».
5.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης του έργου «Επισκευή στέγης Νηπιαγωγείου Μαυρομματίου».
6.    Περί έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (υγρών) κίνησης και θέρμανσης έτους 2016.
7.    Περί ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση αναστολής εκτέλεσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Βατσουνιάς).
8.    Περί ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση ανακοπής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Βατσουνιάς).
9.    Περί ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση Χρυσόστομου Καφαντάρη).
10.    Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Παραλλαγή δικτύου στην ΤΚ Ελληνοπύργου στη θέση Πλατεία Μίσχου).
11.    Περί απαλλαγής υπολόγου και εκ νέου έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση κοινόχρηστου φωτισμού της Τ.Κ. Λαζαρίνας και ορισμού υπολόγου υπαλλήλου.
12.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων, πληρωμή ταχυδρομικών τελών και ορισμού υπολόγου υπαλλήλου.
13.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και αποχέτευσης στην Τ.Κ. Μαγούλας».
14.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις δρόμων οικισμού Μουζακίου».
15.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Επισκευή στέγης Δημοτικού Σχολείου Ελληνοκάστρου».
16.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Χαλικοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Πευκοφύτου».
17.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Αμυγδαλής».
18.    Περί αποδοχής παραχώρησης τμήματος αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για την εκμετάλλευση και χρήση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης.
19.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
20.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος