Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 12/4/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 86 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 17-4-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί υποβολής αιτήματος στην Α.Π.: 31630/28-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για την προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017. 2) Περί εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς. 3) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης 4) Περί διοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη