Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Μουζακίου 2014-2019

Με βάση την 21/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου εγκρίθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου για το διάστημα 2024-2019 και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015.

Παρακαλούμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις να τις αποστείλετε στις υπηρεσίες του Δήμου Μουζακίου με αποστολή στο email : diavoulefsi@mouzaki.gr

Κατεβάστε το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού σε WORD μορφή από:

http://www.mouzaki.gr/docs/np/diavoulefsi/ep_2014-2019.doc

 


 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα παρόν κείμενο αποτελεί περίληψη της 1ης έκδοσης του στρατηγικού σχεδίου του Δήμου Μουζακίου, το οποίο συντάχθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2014-2019, από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου. Το παρόν αποτελεί κείμενο εργασίας, το οποίο αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα τεθεί σε κοινωνική διαβούλευση, για την τελική διαμόρφωση του.

Στο πρώτο μέρος της παρούσας περίληψης παρουσιάζεται η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τόσο της περιοχής όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Μουζακίου, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών, του Νομικού Προσώπου και τις Επιχειρήσεις του Δήμου κατέληξε στην παρακάτω πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη:

- Το υφιστάμενο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού (Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων (Ε.Ε.Τ.Α.Α. – 2011), ΠΔ 89/2011, Ν. 3852/2010, ΠΔ 118/2007, Υπουργική Απόφαση 16422/2008, Εγκύκλιος 66/14-9-2007, άρθρο 1 @ 1 Π.Δ. 185/2007)

- Το προεκλογικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής

- Την υφιστάμενη κατάσταση και την αξιολόγηση των προβλημάτων και των αδυναμιών της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Μουζακίου


Πίνακας περιεχομένων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ. 4

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». 4

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός». 8

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση». 12

Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. 18

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 22


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».

 

Στο παρών κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυση της περιοχής του Δήμου Μουζακίου (τόσο το εξωτερικό περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο δημοτικών υπηρεσιών) σε ότι αφορά το φυσικό περιβάλλον, τις βασικές υποδομές ποιότητα ζωής και τα δίκτυα. Τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν για την ανάλυση αυτή, προέρχονται από τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ, από μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή, την απογραφή της Δημοτικής Περιουσίας που διεξήγαγε ο Δήμος Μουζακίου, αλλά και από επίσημα στοιχεία σχετικών φορέων, ανά αντικείμενο (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιμελητήριο Καρδίτσας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, κλπ).


 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Τομέας 1

«Περιβάλλον»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Η περιβαλλοντική υποβάθμιση από τη ρύπανση των υδάτων, την απόθεση μη επεξεργασμένων λυμάτων και τη χρήση φυτοφαρμάκων.

o Η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, από γεωργικές δραστηριότητες.

o Η περιορισμένη περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων (απόθεση απορριμμάτων σε ρέματα κ.α.) και των αγροτών.

o Έλλειψη βασικών περιβαλλοντικών υποδομών (όπως δίκτυα αποχέτευσης, μονάδα βιολογικού καθαρισμού) στο μεγαλύτερο μέρος του δήμου.

o Η ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων και φαινομένων κατολίσθησης στις ορεινές περιοχές.

o Ανεπαρκή δίκτυα αποχέτευσης όμβριων των οικισμών.

o Η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα στις πεδινές περιοχές του Δήμου.

o Ικανοποιητικό επίπεδο διατήρησης του περιβάλλοντος, στις ορεινές περιοχές του δήμου.

o Υφιστάμενες ενέργειες για την εγκατάσταση μονάδων αξιοποίησης ΑΠΕ (ηλιακή, αιολική ενέργεια).

o Η ύπαρξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην περιοχή του Δήμου.

o Υλοποίηση του έργου «δίκτυο ακαθάρτων και μονάδας βιολογικού καθαρισμού» στη πόλη του Μουζακίου. (το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη)

o Αυστηρότερη αστυνόμευση των υποχρεώσεων των ιδιωτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και πιθανώς η επιβολή των νόμιμων προστίμων που θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Οι αναπόφευκτες χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων και μελετών.

o Κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιών στις δασικές εκτάσεις του δήμου

o Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων περιβαλλοντικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

o Αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας (νέο ΕΣΠΑ)

o Περαιτέρω αξιοποίηση ΑΠΕ.

o Χρηματοδότηση δράσεων αντιπυρικής προστασίας από το ΕΣΠΑ.

o Υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής συνείδησης.

o Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Τομέας 2

«Καθαριότητα/Διαχείριση απορριμμάτων»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Ανάγκη αναβάθμισης της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων.

o Ο όγκος διάσπαρτων απορριμμάτων που παράγονται από τη γεωργική δραστηριότητα (σακούλες, δοχεία φυτοφαρμάκων κ.α).

o Παράνομες απορρίψεις απορριμμάτων, από βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

o Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του εξοπλισμού καθαριότητας (κάδοι, οχήματα), μετά την συγχώνευση των ΟΤΑ.

o Η δυνατότητα χρηματοδότησης και εφαρμογής προγραμμάτων κομποστοποίησης.

o Εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης σε όλες τις Δ.Ε του δήμου.

o Η συνεργασία με όμορους ΟΤΑ (μέσω της ΠΑΔΥΘ), σε ότι αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, στο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

o Η χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης των σχετικών έργων.

o Η χρηματοδότηση σημαντικών δράσεων (κατασκευή βιολογικών καθαρισμών κ.α) στο τομέα της καθαριότητας, από το ΣΕΣ.

o Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, στο πεδίο της διαχείρισης απορριμμάτων.

o Εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.

Τομέας 3

«Βασικές Υποδομές-Δίκτυα»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Πεπαλαιωμένα δίκτυα ύδρευσης πολλών οικισμών, συμπεριλαμβανομένων των υδρομαστεύσεων και γεωτρήσεων τους.

o Ανάγκη αναβάθμισης και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς του Δήμου.

o Τα προβλήματα επάρκειας πόσιμου νερού, στους οικισμούς που υδροδοτούνται από γεωτρήσεις, ειδικά τους θερινούς μήνες.

o Η ανάγκη αναβάθμισης του οδικού δικτύου (σήμανση, ηλεκτροφωτισμός κόμβων, κατασκευή κιγκλιδωμάτων, παρακάμψεις οικισμών κλπ).

o Η ολοκλήρωση βασικών οδικών αρτηριών, ειδικά στον ορεινό όγκο.

o Η δυνατότητα υδροδότησης κι άλλων οικισμών του Δήμου, από το δίκτυο της Λίμνης Πλαστήρα.

o Η ύπαρξη συγκροτημένης και διαχειριστικά επαρκούς τεχνικής υπηρεσίας.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Οι χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων και μελετών.

o Η αύξηση του κόστους των έργων (λόγω γενικής αύξησης των τιμών των πρώτων υλών), σε συνδυασμό με τη περικοπή των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

o Το αυξημένο κόστος υλοποίησης τεχνικών έργων, στις ορεινές περιοχές.

o Η ένταξη τεχνικών έργων σε προγράμματα χρηματοδότησης του ΣΕΣ.

o Η δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

o Η κατασκευή της Ε65, στην οποία προβλέπεται έξοδος εντός της περιοχής του Δήμου και η κατασκευή των υποστηρικτικών στο έργο οδικών αρτηριών.

Τομέας 4

«Αστική Ανάπτυξη-Πολεοδομικός Σχεδιασμός»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Η ανάγκη αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών του Δήμου.

o Η ανάγκη ολοκλήρωσης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού στον Δήμο

o Η ανάγκη αναβάθμισης του πολεοδομικού συγκροτήματος Μουζακίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

o Η υλοποίηση της εκπόνησης ΓΠΣ

o Ύπαρξη βασικών υπηρεσιών (παραρτήματα τραπεζών, ελεύθεροι επαγγελματίες) στην έδρα του Δήμου.

o Ύπαρξη σημαντικού τμήματος κοινόχρηστων χώρων. που προσφέρονται για παρεμβάσεις ανάπλασης και διαμόρφωσης χώρων πρασίνου.

o Η ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου στο Μουζάκι.

o Η αξιοποίηση της παρόχθιας περιοχής του Παμίσου ποταμού, και ιδιαίτερα του τμήματος που διέρχεται από την πόλη του Μουζακίου, με παρεμβάσεις ήπιας μορφής.

o Η ύπαρξη οικισμών ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος

o Η ύπαρξη περιαστικών χώρων για ψυχαγωγία και αναψυχή

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Οι αναπόφευκτες χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων και μελετών (ΓΠΣ, πολεοδομικές μελέτες, μελέτες αναπλάσεων κ.α.).

o Αυξημένη γραφειοκρατία που παρατηρείται στα έργα αστικής ανάπλασης.

o Η χρονική καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης των έργων ανάπλασης.

o Περικοπές των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που κατευθύνονται σε έργα αστικής ανάπλασης.

o Η διεκδίκηση οικονομικών πόρων από την κεντρική διοίκηση για την ανέγερση – συντήρηση σχολικών κτιρίων

o Οι αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού (Ν.2508/1997 και Ν. 2742/1999).

o Χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, μελέτες αστικών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων), από το ΕΣΠΑ.

o Ιδανικές συνθήκες για τη χρήση ποδηλάτου στην πεδινή περιοχή του Δήμου.

o Η αναβάθμιση του αστικού τοπίου που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων επενδύσεων.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Αντιμετώπιση της περιβαλλοντική υποβάθμισης, που προκαλείται από τη ρύπανση των υδάτων, την απόθεση μη επεξεργασμένων λυμάτων, τη χρήση φυτοφαρμάκων κλπ.
 • Αξιοποίηση των ΑΠΕ.
 • Η αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών.
 • Προστασία περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.
 • Βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου.
 • Η βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης των οικισμών.
 • Η αναβάθμιση του αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος του Μουζακίου.
 • Ολοκλήρωση του πολεοδομικού – Χωροταξικού Σχεδιασμού του Δήμου.
 • Αναβάθμιση της αισθητικής και αρχιτεκτονικής εικόνας οικισμών.
 • Η ανάγκη δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες

 

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».

Στο παρών κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυση της περιοχής του Δήμου Μουζακίου, (τόσο το εξωτερικό περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο δημοτικών υπηρεσιών) σε ότι αφορά την κοινωνική Πολιτική, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Τα δομικά στοιχεία της ανάλυσης προέρχονται από τα στατιστικά της ΕΛ.ΣΤΑΤ, από μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή και τον τοπικό πληθυσμό, την απογραφή της Δημοτικής Περιουσίας που διεξήγαγε ο δήμος αλλά και τις δημοτικές υπηρεσίες.

 

 

 


 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Τομέας 1

«Δημόσια Υγεία»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων κατοίκων στο σύνολο του δήμου, με αυξημένες απαιτήσεις ιατρικής φροντίδας.

o Ελλιπής ενημέρωσης περί ιατρικών θεμάτων στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.

o Έλλειψη διαδικασίας συστηματικών μετρήσεων ποιοτικής στάθμης υδάτων και ατμόσφαιρας.

o Οι υποδομές και ο εξοπλισμός στα αγροτικά ιατρεία χρίζουν περαιτέρω βελτίωσης, όπως και στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου (ΚΥΜ). Επιπλέον το Κ.Υ.Μ. παρατηρείται έλλειψη προσωπικού σε ορισμένες ειδικότητες ιατρών.

o Λειτουργία αγροτικών ιατρείων στους περισσότερους οικισμούς.

o Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας στην έδρα του δήμου.

o Αύξηση των ιδιωτών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη πόλη του Μουζακίου.

o Λειτουργία τράπεζας αίματος – δυνατότητα δωρεάς οργάνων

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Έλλειψη συνείδησης πρόληψης υγείας γενικότερα στον ελληνικό πληθυσμό.

o Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό υγείας στο σύνολο των μονάδων υγείας της χώρας λόγω υπό-χρηματοδότησης.

o Αύξηση των αρμοδιοτήτων πρωτοβάθμιας υγείας των ΟΤΑ α’ βαθμού, χωρίς αντίστοιχη παροχή επιπλέον χρηματοδότησης.

o Συνεργασία με μέλη εθελοντικών οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (π.χ. Ερυθρός Σταυρός ή Χαμόγελο του Παιδιού) για τη διοργάνωση προληπτικών δράσεων υγείας.

o Υποβολή προτάσεων για ένταξη δράσεων ανάπτυξης πρωτοβάθμιας υγείας στο δήμο, στο ΣΕΣ

Τομέας 2

«Κοινωνική Μέριμνα»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Έλλειψη ΚΑΠΗ σε πολλές Τοπικές Κοινότητες.

o Ανάγκη ολοκλήρωσης υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ στα δημόσια κτίρια.

o Έλλειψη δομών στήριξης ΑμεΑ (π.χ. ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

o Ανεπαρκής υποστήριξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, άποροι κλπ)

o Λειτουργία δομών «Βοήθεια στο Σπίτι»

o Ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των αλλοδαπών, που διαμένουν στην περιοχή του δήμου.

o Συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού και διαχείρισης του συνόλου των παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας σε δύο μόνο φορείς (ΔΗΚΕΔΗΜ και ΝΠΔΔ).

o Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο.

o Καθιέρωση βοήθειας στους οικονομικά αδύνατους πολίτες σε συνεργασία με την εκκλησία και άλλους φορείς.

o Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και αποθήκης ιματισμού (Τράπεζα ρουχισμού).

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Εκμηδένιση των πόρων του κράτους, που κατευθύνονται σε δράσεις κοινωνική μέριμνας.

o Σημαντική αύξηση του πληθυσμού που χρήζει κοινωνικής στήριξης, λόγω της οικονομικής κρίσης και της γήρανσης του πληθυσμού.

o Δυνατότητα συνεργασίας με εκκλησιαστικές οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύματα και φιλανθρωπικές οργανώσεις για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας

o Χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας από το ΣΕΣ

o Συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου σε προγράμματα κοινωνικής μέριμνας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και πρόγραμμα Progress).

Τομέας 3

«Παιδεία και Δια βίου Μάθηση»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Ανάγκη βελτίωσης κτιρίων παιδικών σταθμών του δήμου

o Υψηλό ποσοστό των αναλφάβητων δημοτών, σε σύγκριση με το μέσο όρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

o Ανάγκη καλλιέργειας περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνείδησης στον πληθυσμό του Δήμου.

o Λειτουργία δομής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ).

o Υψηλός ρυθμός αύξησης των αποφοίτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

o Διαχείριση του συνόλου των βρεφονηπιακών σταθμών, από έναν μόνο φορέα (ΝΠΔΔ).

o Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο

o Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

oΛειτουργίας Εργαστηρίων Τέχνης

oΛειτουργίας Δημοτικού Ωδείου

o Λειτουργίας φιλαρμονικής

oΔυνατότητα αξιοποίησης – ανάδειξης μαθητικής εστίας

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Περιορισμός των κρατικών δαπανών που παρέχονται στους ΟΤΑ για την παιδεία.

o Καθυστερήσεις και γραφειοκρατία στις εγκρίσεις μελετών και έργων που αφορούν την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων.

o Μεταφορά αρμοδιοτήτων σχετικών με την παιδεία στους ΟΤΑ α’ βαθμού χωρίς την παροχή αντίστοιχης επιπλέον χρηματοδότησης.

o Συνεργασία με αρμόδιους φορείς (π.χ. ΙΕΚ ή ΚΕΚ) για διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στην περιοχή του δήμου.

o Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. για διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (e-learning).

o Αξιοποίηση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» που χρηματοδοτεί σχετικές δραστηριότητες.

o Συνεργασία με τον ΟΣΚ για την αναβάθμιση σχολικών μονάδων και την ανανέωση του τεχνικού τους εξοπλισμού.

Τομέας 4

«Πολιτισμός-Αθλητισμός»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Ανεπαρκείς διαδικασίες συνεργασίας και δικτύωσης των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής.

o Ανεπαρκή αξιοποίηση του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος.

o Ανεπαρκείς διαδικασίες συσπείρωσης των σχέσεων καταγόμενων – τόπος καταγωγής.

o Ανάγκη αναβάθμισης και συντήρησης των αθλητικών υποδομών.

o Αξιοποίηση των σημαντικών αποθεμάτων αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της περιοχής.

o Ύπαρξη πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος στη περιοχή.

o Ύπαρξη μεγάλου αριθμού δραστήριων συλλόγων και συνδέσμων καταγόμενων από την περιοχή, που διαμένουν μόνιμα σε μεγάλα αστικά κέντρα.

o Πλούσια λαογραφική κληρονομιά (έθιμα, παραδόσεις) στη περιοχή.

o Ύπαρξη λαογραφικών Μουσείων στην περιοχή του Δήμου

o Σημαντικά θρησκευτικά μνημεία

o Ύπαρξη οικισμών ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος

o Νέο κλειστό γυμναστήριο στο Μουζάκι για τις ανάγκες του πληθυσμού.

o Ύπαρξη αθλητικών εγκαταστάσεων στους περισσότερους οικισμούς του Δήμου (γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ κλπ)

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Περικοπές πόρων της κεντρικής κυβέρνησης που αφορούν πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των ΟΤΑ

o Αυξημένη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στις εγκρίσεις δαπανών για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

o Η περιορισμένη ανταπόκριση του τοπικού πληθυσμού (νέοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι) σε πρόσθετες δραστηριότητες.

o Περιορισμένη συνείδηση μαζικού αθλητισμού, γενικότερα στον ελληνικό πληθυσμό.

o Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής (ιδίως στην ΔΕ Ιθώμης)

o Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού προϊόντος (ΣΕΣ, ΟΠΑΑΧ, LEADER).

o Χρηματοδότηση δράσεων μαζικού αθλητισμού και αναβάθμισης αθλητικών υποδομών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

o Δημιουργία συνείδησης πρόληψης υγείας στον πληθυσμό του δήμου.

o Αναβάθμιση του επιπέδου δημόσιας υγείας στην περιοχή του δήμου.

o Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ηλικιωμένων και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων του Δήμου.

o Ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών μνημείων του δήμου.

o Ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας του δήμου.

o Αναβάθμιση και συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του δήμου.

o Επέκταση υποδομών για την ανάπτυξη νέων αθλητικών δραστηριοτήτων.

o Η ανάπτυξη της αθλητικής συνείδησης στους κατοίκους του δήμου και ειδικά στους νέους.

o Βελτίωση και αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων,

o Ενίσχυση της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του δήμου.

 

 

 

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση».

Στο παρών κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυση της περιοχής του Δήμου Μουζακίου, (τόσο το εξωτερικό περιβάλλον όσο και σε επίπεδο δραστηριότητας δημοτικών υπηρεσιών) σε ότι αφορά την οικονομία και απασχόληση. Τα δομικά στοιχεία της ανάλυσης προέρχονται από τα στατιστικά της ΕΛ.ΣΤΑΤ, από μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή και τον τοπικό πληθυσμό, την απογραφή της Δημοτικής Περιουσίας που διεξήγαγε ο δήμος, αλλά και στατιστικά δεδομένα δημοσίων υπηρεσιών σχετικών με την γεωργία.


 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Τομέας 1

«Αγροτική-Κτηνοτροφική Παραγωγή»

o Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Τα προβλήματα διαδοχής στον πρωτογενή τομέα (περιορισμένος αριθμός νέων αγροτών).

o Η παρούσα μεταβατική περίοδο της ΚΑΠ δημιουργεί διαδικασίες «εγκλωβισμού» των αγροτών και ιδιαίτερα των νέων (ή υποψήφιων νέων) αγροτών.

o Περιορισμένες πρωτοβουλίες προώθησης νέων ή καινοτόμων καλλιεργειών.

o Χαμηλά εισοδήματα των παραγωγών από την πώληση των προϊόντων τους λόγω των στρεβλώσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

o Οι αδυναμίες σύνδεσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη γεωργία.

o Η έλλειψη οργανωμένων δομών για την προώθηση τοπικών προϊόντων (οπωροκηπευτικά κ.α.).

o Η ύπαρξη ελάχιστων επιχειρήσεων στον τομέα της τυποποίησης και συσκευασίας των αγροτικών προϊόντων.

o Οι περιορισμένες προσπάθειες ανάπτυξης των βιολογικών καλλιεργειών στην περιοχή.

o Χαμηλό ποσοστό αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

o Ανάγκη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης στο Δήμο

o Η πλειοψηφία του τοπικού πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα.

o Παραγωγή προϊόντων διατροφής πιστοποιημένης ποιότητας (βιολογική γεωργία).

o Παράδοση ενασχόληση και εμπειρία του τοπικού πληθυσμού με τις γεωργο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

o Μεγάλες εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας στο δήμο.

o Λειτουργία υπηρεσιακής μονάδας του δήμου, με εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

o Σημαντικός αριθμός παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Ο εφησυχασμός που προκαλεί το σύστημα των επιδοτήσεων.

o Συγκρούσεις χρήσεων γης.

o Αδυναμία ανταπόκρισης του υφιστάμενου παραγωγικού συστήματος στις απαιτήσεις της Νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

o Αναδιάρθρωση της νέας ΚΑΠ (μετά το 2013), με ριζικές μεταβολές του συστήματος των επιδοτήσεων.

o Κίνδυνοι καταστροφών των γεωργικών καλλιεργειών είτε από φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες) είτε από ασθένειες..

o Υδατικό πρόβλημα που υφίσταται γενικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

o Αυξημένο κόστος γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, λόγω αυξήσεων των τιμών των καυσίμων, των πρώτων υλών και της έμμεσης και άμεσης φορολογίας.

o Ισχυρός ανταγωνισμός από τα φθηνά εισαγόμενα προϊόντα.

o Πιστοποίηση τοπικών προϊόντων (Π.Ο.Π.)

o Τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών για την αποδοτικότητα νέων καλλιεργειών.

o Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα παραγωγής ενέργειας, από ειδικές καλλιέργειες.

o Αναμενόμενη στροφή του πληθυσμού σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, λόγω της έντονης ύφεσης των κλάδων οικοδομικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών την τελευταία διετία.

o Αξιοποίηση του τομεακού και του Περιφερειακού προγράμματος για χρηματοδότηση γεωργικών δραστηριοτήτων.

o Αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου για οργάνωση και δικτύωση γεωργών.

o Επενδυτικό ενδιαφέρον για ειδικές καλλιέργειες (κτηνοτροφικά φυτά, βιομάζα, ενεργειακές καλλιέργειες, βιομηχανικές καλλιέργειες) που είναι δυνατό να υλοποιηθούν στην περιοχή.

o Στροφή του καταναλωτικού κοινού στα ντόπια κτηνοτροφικά προϊόντα μετά τα διατροφικά σκάνδαλα της τελευταίας εικοσαετίας.

Τομέας 2

«Τουρισμός»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Ανάγκη μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικής προβολής της περιοχής.

o Ανεπαρκής σήμανση και υποδομές πρόσβασης, στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

o Έλλειψη ενός φορέα υποδοχής και ενημέρωσης τουριστών και επισκεπτών.

o Μηδαμινή τουριστική ανάπτυξη των πεδινών περιοχών του δήμου, παρότι διαθέτουν ανάλογες προοπτικές.

o Ανεπαρκής τουριστική αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών γεγονότων-εκδηλώσεων (γιορτή κάστανου, γιορτή οίνου και αμπέλου κλπ).

o Έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσία για δραστηριότητες τουρισμού των κατοίκων και των φορέων του πεδινού τμήματος του δήμου.

o Ανεπαρκής χρήση Τ.Π.Ε. για προβολή από τις υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις (ιστοσελίδες, αυτόματη αποστολή SMS, ηλεκτρονικές διαφημιστικές καταχωρήσεις) για προβολή των δραστηριοτήτων τους .

o Ορεινές περιοχές με σημαντικά περιθώρια ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.

oΔιαμόρφωση αναρριχητικού πεδίου στην Πορτή.

oΎπαρξη πεδίου ανεμοπτεριστών.

oΎπαρξη δασικών και παραδοσιακών μονοπατιών.

oΔυνατότητες διαμόρφωσης παραποτάμιας περιοχής του ποταμού Παμίσου για τη δημιουργία χώρων επίσκεψης και ψυχαγωγίας.

o Δυνατότητα διαμόρφωσης πίστας αγώνων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

o ‘Ύπαρξη ικανού αριθμού τουριστικών επιχειρήσεων στην ημιορεινή και ορεινή περιοχή του Δήμου.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Μείωση του εσωτερικού τουρισμού, λόγω του δυσχερούς οικονομικού περιβάλλοντος.

o Περικοπές των πόρων της κεντρικής κυβέρνησης που κατευθύνονται στη τουριστική ανάπτυξη.

o Ισχυρός «ανταγωνισμός» από την -ήδη ανεπτυγμένη τουριστικά- Λίμνη Πλαστήρα.

o Αύξηση του κόστους λειτουργίας και η μείωση του περιθωρίου κέρδους των τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας.

o Χρηματοδότηση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (leader, ΟΠΑΑΧ).

o Αξιοποίηση θρησκευτικών και αρχαιολογικών μνημείων για προσέλκυση επισκεπτών

o Συνεργασία με σχετικούς δημόσιους (ΕΟΤ, Περιφέρεια Θεσσαλίας) και ιδιωτικούς φορείς (τουριστικοί πράκτορες) για την προβολή του τουριστικού προϊόντος του δήμου.

o Χρηματοδότηση δράσεων εναλλακτικού και «πράσινου» τουρισμού από το ΣΕΣ

o Αξιοποίηση συνεργατικών σχημάτων ιδιωτών στον τομέα του τουρισμού (τοπικά σύμφωνα ποιότητας, clusters ομοειδών επιχειρήσεων κ.α).

o Δημιουργία στοχευμένων τουριστικών πακέτων (εναλλακτικού, θρησκευτικού, πολιτικού τουρισμού κ.α).

o Συμμετοχή σε δράσεις (portal, εκθέσεις κλπ) για την προβολή των τουριστικών αξιοθέατων (ορεινές διαδρομές, θέσεις θέας) αλλά και των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής (στοιχεία επικοινωνίας, σύντομές παρουσιάσεις, φωτογραφικό υλικό).

o Πλήρωση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού (ποδήλατο, παρά-πέντε, περιπατητές).

o Γειτνίαση του Δήμου με τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές.

Τομέας 3

«Απασχόληση»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Αδυναμία απορρόφησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού από τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα παραγωγής .

o Περιορισμένη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού.

o Η αδυναμία έγκαιρης παρακολούθησης των οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων και η καθυστερημένη προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς.

o Περιορισμένη μεταποιητική δραστηριότητα.

o Ισχυρή εξάρτηση της τοπικής απασχόλησης, από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

o Σημαντικά περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης (άρα και δημιουργίας θέσεων εργασίας), κυρίως στις ορεινές περιοχές.

o Η υλοποίηση σημαντικών δημοσίων έργων (Ε-65, σήραγγα τυμπάνου) εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου.

o Ύπαρξη δυναμικών κλάδων στην περιοχή (Ξύλου και επίπλου κλπ).

o Συμμετοχή των επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά δίκτυα (clusters).

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Η απορρόφηση των οικονομικά ενεργού πληθυσμού και των τοπικών πελατών από την πόλη – αγορά της Καρδίτσας.

o Αλματώδη αύξηση της ανεργίας σε πανελλαδικό επίπεδο (υπερδιπλασιάστηκε τη περίοδο 2011 - 2014) .

o Περικοπές πόρων από την κεντρική κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ανεργίας.

o Αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, που «δημιουργεί» επιπλέον ανέργους.

o Περιορισμοί, απαγορεύσεις και γραφειοκρατία, στις προσλήψεις (ακόμα και εποχικών υπαλλήλων) από τους δήμους.

o Αξιοποίηση των προγραμμάτων επιδότησης της απασχόλησης (ΟΑΕΔ).

o Τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ.

o Πλήρης αξιοποίηση των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ).

o Συνεργασία με ΟΤΑ και αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, σύλλογοι απασχόλησης, Εργατικό Κέντρο, ΑΝ.ΚΑ) για υλοποίηση δράσεων καταπολέμησης της ανεργίας.

o Υλοποίηση δημοτικών έργων με αυτεπιστασία, με πρόσληψη εργατικού δυναμικού εκ των ανέργων της περιοχής.

o Παροχή κινήτρων (όπως μείωση ή και απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών) στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ή δεν απολύουν προσωπικό γα έναν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τομέας 4

«Καινοτομία-Προσέλκυση επενδύσεων»

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

o Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του τοπικού πληθυσμού (κυρίως των ηλικιακών ομάδων άνω των 50) δυσχεραίνει την υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων.

o Έλλειψη ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ή ινστιτούτων, στα όρια του δήμου.

o Έλλειψη ζωνών χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων (Βιομηχανική Περιοχή, Βιοτεχνικό Πάρκο, Κτηνοτροφικό Πάρκο) σε όλη την περιφέρεια του Δήμου.

o Αδυναμία σύνδεσης των αγροτικών δραστηριοτήτων της περιοχής με την καινοτομία.

o Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου στα όρια του Δήμου Μουζακίου.

o Σημαντική αύξηση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις νεότερες ηλικιακές ομάδες των δημοτών.

o Πλεονεκτική γεωγραφική θέση του δήμου.

o Εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση επενδύσεων, στον χώρο της ενέργειας.

o Ύπαρξη δημοτικής περιουσίας που δύναται να αξιοποιηθεί.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

o Σημαντικές περικοπές των πόρων του κεντρικού κράτους για την καινοτομία και την έρευνα.

o Δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον για την πραγματοποίηση επενδύσεων (υψηλή φορολογία, οικονομική αστάθεια, υψηλό κόστος λειτουργίας, πολύπλοκη νομοθεσία).

o Δυσκολία στην εξασφάλιση κεφαλαίων για πραγματοποίηση επενδύσεων, λόγω δυσχερειών στη συγκέντρωση δανειακών πιστώσεων.

o Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας (π.χ. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2014-2020)

o Συνεργασία με ακαδημαϊκά και ενημερωτικά ιδρύματα, για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων

o Περαιτέρω αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

o Δημιουργία clusters ομοειδών επιχειρήσεων και αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων χρηματοδότησης του Υπουργείο Ανάπτυξης.

o Συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες (π.χ. Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων) για διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης επενδυτών στα μεγάλα αστικά κέντρα.

o Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε συνεργασία με ιδιώτες (JESSICA, JEREMIE) .

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βελτίωση και ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων και υποδομών.

Αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και κτηνοτροφίας στο Δήμο.

Προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών (π.χ. ενεργειακά φυτά, οπωροκηπευτικά κλπ).

Η αξιοποίηση, προώθηση και προβολή ήπιων μορφών τουρισμού.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του τουρισμού.

Η απορρόφηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών) στην αγορά εργασίας.

Προώθηση καινοτόμων εφαρμογών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η προσέλκυση νέων επενδύσεων.

 

 

 

 


Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες.

Στο παρών κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυση Δήμου Μουζακίου, σε ότι αφορά το εσωτερικό του περιβάλλον.

Σε ότι αφορά τη δράση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, αξιοποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Τα δομικά στοιχεία της ανάλυσης προέρχονται από τα την απογραφή της Δημοτικής Περιουσίας (Έντυπα 05-06) που διεξήγαγε ο δήμος αλλά και την επικοινωνία με εκπροσώπους όλων των υπηρεσιών του δήμου, είτε σε προφορικό επίπεδο, είτε μέσω σχετικού ερωτηματολογίου. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι αναρτημένες στον ιστοχώρο του Δήμου Μουζακίου και στο «Πρόγραμμα Δι@ύγεια», αποφάσεις αιρετών οργάνων καθώς και η επίσημη λίστα του απασχολούντος προσωπικού του δήμου και των νομικών του προσώπων.


 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

§ Έλλειψη συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

§ Μεγάλη προσέλευση πολιτών στο κτίριο του δημαρχείου, χωρίς να γνωρίζουν από ποιο γραφείο θα εξυπηρετηθούν – ανάγκη γραφείου υποδοχής πολιτών και πληροφοριών.

§ Η καθυστερημένη απάντηση σε ερωτήματα ή αιτήματα της τεχνικής υπηρεσίας – αδυναμία λόγω έλλειψης προσωπικού.

§ Ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού των υπηρεσιών.

§ Συνεργατικό πνεύμα μεταξύ των στελεχών

§ Νέος Ο.Ε.Υ. που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου ΟΤΑ.

§ Ύπαρξη διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στην οικονομική υπηρεσία.

§ Ύπαρξη κανονισμών οργάνωσης και διαχείρισης, στο ΝΠΔΔ και τη ΔΗΚΕΔΗΜ.

§ Συνεργασία με τους ΟΤΑ στη διαχείριση απορριμμάτων, μέσω της ΠΑΔΥΘ.

§ Συμμετοχή του δήμου σε μία σειρά δικτύων ΟΤΑ (πόλεις με ποτάμια, κ.α).

§ Συνεργασία με άλλους ΟΤΑ, σε ζητήματα ύδρευσης, μέσω του Συνδέσμων Ύδρευσης

§ Καλή συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και φορείς.

§ Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

§ Δυσκολίες στην επικοινωνία των τμημάτων,

§ Έλλειψη συστήματος αξιολόγησης, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συστήματος επιβράβευσης των πλέον παραγωγικών υπαλλήλων, καθώς ο Ν.3230/2004 δεν εφαρμόζεται στους ΟΤΑ α’ βαθμού.

§ Συμμετοχή των υπηρεσιών στον ετήσιο προγραμματισμό του δήμου.

§ Νομοθετική πρόβλεψη για δυνατότητα ανάπτυξης τοπικών δικτύων συνεργασίας με όμορους ΟΤΑ.

§ Αξιοποίηση προσκλήσεων του ΕΣΠΑ (ΕΠ «Ανθρώπινο δυναμικό και Ψηφιακή Σύγκλιση») για χρηματοδότηση δράσεων ανασχεδιασμού εσωτερικών διεργασιών.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

§ Σημαντικές ανάγκες για επιμόρφωση του προσωπικού, σε ζητήματα Τ.Π.Ε., νομοθεσίας, οικονομικής διαχείρισης και νέων αρμοδιοτήτων.

§ Ελλείψεις προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, που επέφερε η αύξηση αρμοδιοτήτων και του γεωγραφικού χώρου ευθύνης των νέων ΟΤΑ, λόγω πολλαπλών συνταξιοδοτήσεων και περιορισμού προσλήψεων

§ Εμπειρία ανθρώπινου δυναμικού.

§ Πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των στελεχών.

§ Κάλυψη άμεσων αναγκών των υπηρεσιών

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

§ Προβλήματα στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού, λόγω του περίπλοκου νομοθετικού πλαισίου.

§ Αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό, λόγω των αυστηρών περιορισμών στις προσλήψεις.

§ Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στήριξης των τμημάτων

§ Ανάγκη νομικής υποστήριξης.

§ Ανάγκη παρακολούθησης και αξιολόγησης των στελεχών του Δήμου.

§ Δυνατότητα αξιοποίησης εθελοντών

§ Αξιοποίηση του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό» για χρηματοδότηση δράσεων επιμόρφωσης των στελεχών

§ Αξιοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ., για διοργάνωση εσωτερικών εκπαιδευτικών δράσεων .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

§ Ανάγκη αγοράς επιπλέον αδειών χρήσης λογισμικών.

§ Επέκταση των λειτουργιών του GIS.

§ Λειτουργία GIS.

§ Το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών, διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης.

§ Άμεση υποστήριξη των στελεχών σε ζητήματα ΤΠΕ, από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του δήμου.

§ Online έκδοση πιστοποιητικών.

§ Δυνατότητα αιτημάτων πολιτών μέσω του διαδικτύου.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

§ Ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των λειτουργιών γραφείου.

§ Δυσκολίες αφομοίωσης των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, από τους δημότες μεγαλύτερης ηλικίας.

§ Αξιοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση» για χρηματοδότηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

§ Υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

§ Έλλειψη υποδομής UPS συνεχούς παροχής ρεύματος στους υπολογιστές.

§ Έλλειψη παροχών ρεύματος και δικτύων στις θέσεις εργασίας (γραφεία).

§ Ανάγκη για μερική ανανέωση του Η/Μ εξοπλισμού του δήμου.

§ Ελλείψεις σε εκτυπωτές και τηλεφωνικές συσκευές.

§ Ύπαρξη πλεοναζόντων μη αξιοποιήσιμων κτιριακών υποδομών, που προέκυψαν από τη συγχώνευση των ΟΤΑ.

§ Λεπτομερής καταγραφή των κτιριακών υποδομών του δήμου, στα πλαίσια της απογραφής της δημοτικής περιουσίας.

§ Ποσοτικά, δεν αναφέρονται σημαντικές ελλείψεις Η/Μ εξοπλισμού στις δημοτικές υπηρεσίες.

§ Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών υπηρεσιών.

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

§ Άνοδος των τιμών συντήρησης μηχανημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

§ Προγράμματα αξιοποίησης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια.

§ Αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού του δήμου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

§ Δυσκολία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών

§ Ισχυρός βαθμός εξάρτησης του ΝΠΔΔ και της ΔΗΚΕΔΗΜ, από την επιχορήγηση του δήμου.

§ Έλλειψη μελέτης αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας.

§ Ύπαρξη επιπλέον πηγών εσόδων στα νομικά πρόσωπα του δήμου.

§ Διενέργεια αναλυτικής απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του νέου δήμου.

§ Το επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας του Δήμου και των ΝΠ είναι ικανοποιητικό.

§ Δεν υπάρχουν χρέη του Δήμου ως προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

§ Σημαντικές καθυστερήσεις στη καταβολή των επιχορηγήσεων που δικαιούνται οι ΟΤΑ, από την κεντρική διοίκηση.

§ Μειωμένο ενδιαφέρον από ιδιώτες για αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, λόγω του δυσχερούς οικονομικού περιβάλλοντος.

§ Δυσκολία συγκέντρωσης σημαντικών εσόδων από τη δημοτική περιουσία, λόγω των χαμηλών τιμών των ακινήτων.

§ Συνεχής περικοπές των διασφαλισμένων πόρων από την κεντρική κυβέρνηση.

§ Αύξηση των δημοτών που χρήζουν ειδικής μέριμνα σε ζητήματα οικονομικής φύσης καθώς ανήκουν στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι).

§ Μειωμένη φοροδοτική ικανότητα πολιτών, η οποία δεν επιτρέπει περαιτέρω αύξηση τελών και φόρων.

§ Περαιτέρω αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

§ Δυνατότητα συστηματικής κοστολόγησης των δραστηριοτήτων.

§ Δυνατότητα αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας, μέσω ΣΔΙΤ.

§ Νομοθετική πρόβλεψη (Ν.3979/2011) για πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών προς τον δήμο.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου.
 • Εξασφάλιση της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των φορέων συνεργασίας.
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.
 • Αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Ορθολογική διαχείριση της κτιριακής υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού.
 • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης.
 • Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

 

 

 

 


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Κύριο χαρακτηριστικό του Δήμου Μουζακίου είναι η στρατηγική θέση στην οποία βρίσκεται, καθώς αποτελεί κομβικό σημείο σύνδεσης του Νομού Καρδίτσας με τους Νομούς Τρικάλων και Άρτας. Βρίσκεται στα ριζά των Αγράφων και αποτελεί την πύλη εισόδου για την περιοχή της Αργιθέας. Συνορεύει και συνδέεται οδικώς με την περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα και άλλους τουριστικούς προορισμούς των όμορων νομών.

Η κομβική θέση του Δήμου επιβεβαιώνεται, επιπλέον, από το γεγονός ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σημαντικές συγκεντρώσεις πληθυσμού (πόλεις Καρδίτσας και Τρικάλων), ενώ η διέλευση της Ε-65 από την περιοχή, εντός στα όρια της οποίας προβλέπεται κόμβος εισόδου – εξόδου, αναμένεται να τονώσει την τοπική οικονομία.

Το ιδιαίτερο ανάγλυφο του Δήμου Μουζακίου, ένας μεγάλος ορεινός όγκος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, το ημιορεινό τμήμα και η πεδινή του έκταση προσδίδει στο Δήμο το συγκριτικό πλεονέκτημα της πολυτομεακής ανάπτυξης της παραγωγής.

Η πεδινή ζώνη του Δήμου (41,44 % της συνολικής έκτασης. ΕΣΥΕ 2011) κατέχει ένα μέρος του παραγωγικού Θεσσαλικού κάμπου. Πρόκειται για πεδινή έκταση με αρδευόμενη γη υψηλής παραγωγικότητας, στην οποία καλλιεργούνται κατά κύριο λόγο εντατικής φύσης καλλιέργειες, όπως βαμβάκι, σιτηρά και ζωοτροφές συμπληρωματικά με την κτηνοτροφία που υφίσταται ως κλάδος στην περιοχή. Κατά συνέπεια, ο πρωτογενής τομέας αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι και σήμερα, σημαντικό οικονομικό τομέα της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στον γεωργικό τομέα, έχουν οδηγήσει σε σημαντικό βαθμό στην αναπτυξιακή υστέρηση που παρουσιάζει σήμερα η περιοχή του δήμου (γήρανση πληθυσμού, ανεργία, κλπ.). Αγροτική δραστηριότητα παρατηρείται, επίσης, και στις ορεινές (50,16 % της συνολικής έκτασης, ΕΣΥΕ 2011) και ημιορεινές (8,40 % της συνολικής έκτασης, ΕΣΥΕ 2011) περιοχές του Δήμου με μικρής έκτασης καλλιέργειες και κατά κύριο λόγο με παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής, όπως αμπέλια και οπωροκηπευτικά, ενώ ο κλάδος της κτηνοτροφίας, ειδικά της αιγοπροβατοτροφίας θεωρείται και γι’ αυτές τις περιοχές οικονομικά δυναμικός κλάδος.

Στην περιοχή του Δήμου υπάρχει, επίσης, μια σχετική, αν και περιορισμένη, ανάπτυξη δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα στην περιοχή, η οποία εντοπίζεται κυρίως στην έδρα του Δήμου, το Μουζάκι, και η οποία είναι συνδυασμένη με την παραγωγή των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα (τυροκομία, οινοποιία κλπ), ενώ υπάρχει μία δυναμική και στον κλάδο των δομικών υλικών και στον κλάδο ξύλου και επίπλου.

Ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον τομέα με τη σημαντικότερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή, αποτυπώνεται κυρίως από την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, στον τομέα αυτό, ο οποίος παρατηρείται να επεκτείνεται από τη μια σε κλάδους που αφορούν σε κοινωνικές και οικονομικές εξυπηρετήσεις του πληθυσμού (μηχανικοί, δικηγόροι, λογιστές, εκπαίδευση, πολιτισμός κλπ) αλλά και στην ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή (καταλύματα, εστιατόρια κλπ)

Ο ιδιαίτερος ορεινός όγκος που διαθέτει ο Δήμος, με πλούσιο φυσικό πλούτο, δασικές εκτάσεις και πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά (Κάστρο Φαναρίου, Πύργος Ιθώμης, Σπήλαιο Καραϊσκάκη, Βυζαντινά μνημεία κτλ) και δυνατότητες αξιοποίησης τουριστικών πόρων (π.χ. αγροτουρισμός, αρχαιολογικός, πολιτιστικός, φυσιολατρικός, εναλλακτικός) προσδίδει δυνατότητες αξιοποίησης ήπιων μορφών τουρισμού. Επιπλέον, στον τομέα του πολιτισμού παρατηρείται στην πεδινή ζώνη να διατηρούνται ακόμα τοπικές παραδόσεις και έθιμα και να υπάρχουν ενδιαφέροντα βυζαντινά μνημεία μέγιστης ιστορικής αξίας, νεότερα μνημεία (γεφύρια κλπ) αλλά και φυσικά τοπία που δημιουργούνται κατά κύριο λόγο εξ’ αιτίας του υδρογραφικού δικτύου του Δήμου και τα οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί. Στο Δήμο Μουζακίου διέρχονται οι ποταμοί Πάμισος και Μέγας οι οποίοι αποτελούν παραπόταμους του Πηνειού ποταμού. Η προστασία και η αξιοποίηση των τοπικών εθίμων και η ανάδειξη των παραποτάμιων περιοχών μπορεί να ανάγει τα στοιχεία αυτά σε συμβάντα και τόπους επίσκεψης και ψυχαγωγίας για τον πληθυσμό των αστικών κέντρων της δυτικής Θεσσαλίας, αλλά και για την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή. Ο τομέας του τουρισμού παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης, δεδομένου ότι η περιοχή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς (Καλαμπάκα, Περτούλι, Λίμνη Πλαστήρα).

Επιπλέον, ο προσανατολισμός της Δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών του Δήμου στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και στην χρήση των νέων τεχνολογιών σε ζητήματα εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών του Δήμου, όπως και σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη (π.χ. δασοπροστασία, τηλεπικοινωνίες κλπ) προσδίδουν στο Δήμο χαρακτηριστικά που τον καταστούν ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις και σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον ανάπτυξης.

Δεδομένου των παραπάνω, το αναπτυξιακό όραμα της Δημοτικής Αρχής για την περιοχή του Δήμου Μουζακίου συνοπτικά μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

«Η ανάδειξη του Δήμου Μουζακίου ως ένα πρότυπο εναλλακτικής, αειφόρου και βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, με γνώμονα την ποιότητα και την αυτάρκεια, ένας Δήμος για όλους τους πολίτες, που επιλέγουν να ζήσουν στην ύπαιθρο»

Η αποστολή του Δήμου ως οργανισμός είναι:

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η προσέγγιση του παραπάνω οράματος θα γίνει με επί μέρους στρατηγικές επιλογές της Δημοτικής Αρχής που βασίζονται στις εξής κατευθυντήριες αρχές:

 • Επιλογή της ποιότητας έναντι της ποσότητας (για παράδειγμα η προώθηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, που ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Δήμου και όχι προϊόντων μαζικής παραγωγής τα οποία δεν θα κατορθώσουν να είναι ανταγωνιστικά στην ευρύτερη αγορά)
 • Κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού με παράλληλη στήριξη του από κεντρικούς ή άλλους φορείς για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
 • Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την τοπική οικονομία και κοινωνία
 • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς
 • Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
 • Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη
 • Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
 • Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση
 • Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, ειδικά ως προς τις βασικές υποδομές που εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων
 • Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις.

Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.1. Προστασία και ανάδειξη Περιβάλλοντος

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.1.1

Προστασία των υδάτων από τη ρύπανση και ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων .

ΔΕΥΑΜ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

· Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς και η σύνδεση των δικτύων με εγκαταστάσεις επεξεργασίας λημμάτων.

· Η επέκταση του δικτύου όμβριων υδάτων στους οικισμούς του Δήμου.

· Η συνεχής παρακολούθηση, προστασία (καθαρισμός) και ανάδειξη των παραποτάμιων περιοχών του Δήμου (παραποτάμιες περιοχές Παμίσου και Μέγα).

· Η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αγροτών και πολιτών για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης.

1.1.2

Η μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

· Η ολοκλήρωση των σχεδιασμένων έργων για την συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων (συνεργασία με αρμόδιους φορείς).

· Η εφαρμογή και η επέκταση προγραμμάτων ανακύκλωσης.

· Η προώθηση προγραμμάτων κομποστοποίησης.

1.1.3

Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) – Εξοικονόμηση ενέργειας

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας , Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

· Δημιουργία και αξιοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων.

· Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας για τον ηλεκτροφωτισμό δημόσιων χώρων και κτιρίων.

· Αξιοποίηση ηλιακής και αιολικής ενέργειας για πώληση ρεύματος στη ΔΕΗ.

· Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ).

1.1.4

Προστασία περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

· Μέτρα πυροπροστασίας δασών.

· Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης φυσικών καταστροφών.

· Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

· Έργα αντιολισθητικής –αντικατολισθητικής προστασίας.

Μέτρο 1.2. Αστική ανάπτυξη και πολεοδομικός σχεδιασμός

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.2.1

Η αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού πολεοδομικού συγκροτήματος του Μουζακίου

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

· Η δημιουργία δικτύου πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και ροών πρασίνου στο οδικό δίκτυο εντός οικισμού.

· Εξασφάλιση πρόσβασης ΑμεΑ στα δημόσια κτίρια και διαμόρφωση πεζοδρομίων Δήμου Μουζακίου .

· Ανάδειξη πλατείας και εμπορικού κέντρου σεισμοπλήκτων Μουζακίου

· Ανάπλαση και ανάδειξη των παραποτάμιας περιοχής Παμίσου εντός οικισμού.

· Περιαστικό άλσος Μουζακίου.

1.2.2

Η βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

· Παρεμβάσεις βελτίωσης των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (χώροι πρασίνου, πλατείες, παιδικές χαρές κλπ)

· Βελτίωση οδικού δικτύου εντός οικισμών.

1.2.3

Αναβάθμιση της αισθητικής και αρχιτεκτονικής εικόνας οικισμών

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, ΔΗΚΕΔΗΜ

· Προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών σε ζητήματα φροντίδας και διατήρησης της αισθητικής εικόνας των οικισμών.

· Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής εικόνας των οικισμών και των κτιρίων ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

· Διαμόρφωση καλντεριμιών οικισμών.

1.2.4

Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού – Χωροταξικού Σχεδιασμού

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

· Ολοκλήρωση γενικού πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μουζακίου.

· Κατάρτιση ΣΧΟΑΠ Δ.Ε. Παμίσου.

· Κατάρτιση ΣΧΟΑΠ Δ.Ε. Ιθώμης.

Μέτρο 1.3. Βασικές υποδομές ποιότητας ζωής - Δίκτυα

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.3.1

Βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου

Τεχνική Υπηρεσία

· Κόμβοι επαρχιακού δικτύου και παρακάμψεις οικισμών.

· Η βελτίωση των οδικών συνδέσεων του Δήμου μεταξύ των οικισμών.

· Βελτίωση αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου.

· Βελτίωση της σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού των οδικών αξόνων και κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε επικίνδυνα σημεία.

1.3.2

Εξασφάλιση πρόσβασης σε προορισμούς τουριστικού ενδιαφέροντος

Τεχνική Υπηρεσία

· Πινακίδες σήμανσης τουριστικών προορισμών

· Κατασκευή οδού από Κάστρο προς Πύργο Ιθώμης.

· Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Ελληνοπύργου-Αγίου Ακακίου

· Κατασκευή οδού πρόσβασης προς Κάστρο Φαναρίου

· Οδική σύνδεση Μουζάκι - Λίμνη Πλαστήρα.

· Σήραγγα Τυμπάνου

· Κατασκευή δρόμου Πορτή – Βατσουνιά – Ρωποτό.

· Ασφαλτόστρωση δρόμου Αμυγδαλής – Μορφοβουνίου.

· Σύνδεση Ε65 στο ύψος του Αγναντερού με Μαγούλα-Μουζάκι – Λ. Πλαστήρα.

1.3.3

Η βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης των οικισμών

ΔΕΥΑΜ

· Μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας στους οικισμούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

· Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς.

1.3.4

Η βελτίωση των συνθηκών ηλεκτροφωτισμού

Τεχνική Υπηρεσία

· Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

· Αλλαγή παλαιών λαμπτήρων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης

· Επεκτάσεις, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των οικισμών.

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός

Μέτρο 2.1. Δημόσια Υγεία

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.1.1.

Δημιουργία συνείδησης πρόληψης υγείας στον πληθυσμό του Δήμου

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ΔΗΚΕΔΗΜ

· Συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης υγείας.

· Εκδηλώσεις ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού.

2.1.2

Αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Τεχνική Υπηρεσία

· Κατασκευή, βελτίωση αγροτικών ιατρείων.

· Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Μουζακίου.

· Λειτουργία τράπεζας αίματος –δωρητές οργάνων.

Μέτρο 2.2. Κοινωνική Μέριμνα

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.2.1.

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ηλικιωμένων

ΔΗΚΕΔΗΜ, Τεχνική Υπηρεσία

· Συνέχιση Λειτουργίας Δομών ΒσΣ.

· Συνέχιση Λειτουργίας ΚΑΠΗ.

· Δημιουργία χώρου συνάντησης ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, κλπ) στο Δήμο Μουζακίου

2.2.2

Ενίσχυση συμμετοχής ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην κοινωνική ζωή του τόπου (ΑμεΑ, μετανάστες, άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ)

ΔΗΚΕΔΗΜ

· Διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων.

· Δημιουργία Κοινωνικού παντοπωλείου.

· Καθιέρωση Βοηθείας σε οικονομικά αδύναμους δημότες.

· Προώθηση δράσεων ισότιμης αντιμετώπισης των γυναικών στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής του τόπου .

Μέτρο 2.3. Παιδεία – Δια βίου μάθηση

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.3.1

Βελτίωση και αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων

Τεχνική Υπηρεσία, Σχολικές Επιτροπές

· Συντήρηση των εκπαιδευτικών κτιρίων του Δήμου.

· Εξοπλισμός ειδικών σχολείων.

2.3.2

Ενίσχυση της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και των νέων

ΔΗΚΕΔΗΜ, ΝΠΔΔ «Αθλητισμός -Πολιτισμός– Νεότητα»

· Λειτουργία Κέντρων Προσχολικής Αγωγής.

· Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.

· Αξιοποίηση – ανάδειξη μαθητικής εστίας.

· Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

· Συνέχιση λειτουργίας Εργαστηρίων Τέχνης.

· Συνέχιση λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου.

· Συνέχιση λειτουργίας φιλαρμονικής.

2.3.3

Η προώθηση της δια βίου μάθησης στους κατοίκους του Δήμου

ΔΗΚΕΔΗΜ

· Λειτουργία Κέντρου Δια βίου μάθησης στο Δήμο.

· Ενημέρωση – Εκπαίδευση πολιτών σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας του Δήμου (ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας, δράσεις οικονομίας υδάτινων πόρων κλπ).

· Προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στο πλαίσιο εξασφάλισης υψηλών όρων ποιότητας ζωής στο Δήμο.

Μέτρο 2.4. Πολιτισμός

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.4.1

Ανάδειξη και προβολή των ιστορικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων

Τεχνική Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

· Ενημερωτικές πινακίδες στα μνημεία της περιοχής.

· Οδική διασύνδεση θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων της ευρύτερης περιοχής.

· Ανάδειξη μοναστηριού Αγίου Γεωργίου Μαυρομματίου.

· Ανάδειξη μοναστηριού Αγίας Τριάδας Δρακότρυπας.

· Ανάδειξη μοναστηριού Αγίου Τριάδας Οξυάς.

· Ανάπλαση σπηλιάς Καραϊσκάκη (Δήμος Μουζακίου – Δ.Κ. Μαυρομματίου) και περιβάλλοντα χώρου.

· Μελέτη αναστήλωσης πέτρινων Γεφυριών.

· Μελέτη αναστύλωσης Ιερών Ναών Τοπικών Κοινοτήτων.

· Ανάδειξη «Κονάκι» Αγναντερού.

· Ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικών χώρων Ιθώμης Γομφοί, Ελληνόκαστρο, κλπ.

· Ανάδειξη Λαογραφικών Μουσείων του Δήμου (Φαναρίου, Καναλίων κλπ).

2.4.2

Ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας του Δήμου

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

· Δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας για νέους (στέκια νεολαίας).

· Ανάπτυξη δραστηριοτήτων σύγχρονου πολιτισμού από τοπικούς καλλιτέχνες ή μέσω συνεργασιών.

· Συνεργασία και δικτύωση των πολιτιστικών συλλόγων των καταγόμενων του Δήμου.

· Υποστήριξη και προώθηση θεσμοθετημένων εορτών (π.χ. γιορτή κάστανου στον Ελληνόπυργο, γιορτή πίτας στα Κανάλια, κρασιού – σταφυλιού στο Μουζάκι κλπ).

Μέτρο 2.5. Αθλητισμός

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.5.1

Αναβάθμιση και συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Τεχνική Υπηρεσία, ΝΠΔΔ «Αθλητισμός – Πολιτισμός –Νεότητα»

· Δημιουργία 2 κλειστών γυμναστηρίων για την Α' βάθμια και Β' βάθμια εκπαίδευση.

· Ολοκλήρωση & παραλαβή κλειστού Γυμναστηρίου Μουζακίου.

· Δημιουργία πάρκου μαζικού αθλητισμού στην παραποτάμια έκταση.

· Ολοκλήρωση Αθλητικού πάρκου Γελάνθης.

2.5.2

Ανάπτυξη της Αθλητικής Συνείδησης στους κατοίκους του Δήμου και ειδικά στους νέους

ΝΠΔΔ «Αθλητισμός – Πολιτισμός –Νεότητα».

· Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και ημερίδων ενημέρωσης.

· Υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού.

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση

Μέτρο 3.1. Προσαρμογή του Πρωτογενούς Τομέα

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

3.1.1

Βελτίωση και ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων και υποδομών

Τεχνική Υπηρεσία, Γραφείο Γεωργικής (Αγροτικής) Παραγωγής

· Μικρά τεχνικά έργα για την εκμετάλλευση των επίγειων νερών.

· Θεσμοθέτηση χώρων υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων.

· Έργα αναδασμών και παράλληλα έργα.

· Αντιπλημμυρικά έργα.

· Έργα άρδευσης.

· Έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού .

3.1.2

Αύξηση της παραγωγικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και κτηνοτροφίας στο Δήμο

Γραφείο Γεωργικής (Αγροτικής) Παραγωγής, ΔΗΚΕΔΗΜ

· Ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση των βιολογικών προϊόντων και τον τοπικών ποιοτικών προϊόντων της περιοχής.

· Υποστήριξη των αγροτών στις διαδικασίες πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ.

· Υποστήριξη των αγροτών για τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικά δίκτυα και την οργάνωσή τους σε ομάδες παραγωγών.

· Ενημέρωση για τις ευκαιρίες τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

· Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αγροτών.

Μέτρο 3.2.: Τουριστική δραστηριότητα και υποδομές

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

3.2.1

Η οργάνωση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος και η σύνδεσή του με τον πολιτισμό και τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα

Γραφείο Εμπορικής Ανάπτυξης, Προστασίας Καταναλωτή- Απασχόλησης και Τουρισμού

· Καθορισμός του τουριστικού προϊόντος του Δήμου και ενέργειες προώθησης αυτού.

· Λεπτομερής καταγραφή των χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος και η εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου τουριστικής προβολής.

3.2.2

Η ανάπτυξη του φυσιολατρικού και του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή του Δήμου

Γραφείο Εμπορικής Ανάπτυξης, Προστασίας Καταναλωτή- Απασχόλησης και Τουρισμού, Τεχνική Υπηρεσία

· Διαμόρφωση αναρριχητικού πεδίου στην Πορτή

· Διαμόρφωση χώρων στο πεδίο ανεμοπτεριστών.

· Κατασκευή πίστας αερολέσχης.

· Διαμόρφωση και ανάδειξη δασικών και παραδοσιακών μονοπατιών.

· Διαμόρφωση Παραποτάμιου πεζοδρόμου στο μήκος του ποταμού Παμίσου.

· Διαμόρφωση πίστας αγώνων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών .

3.2.3

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του τουρισμού

Γραφείο Εμπορικής Ανάπτυξης, Προστασίας Καταναλωτή- Απασχόλησης και Τουρισμού

· Δημιουργία τουριστικών συμφώνων ποιότητας με τη συμμετοχή του Δήμου.

· Συμμετοχή σε εκθέσεις και καταχωρήσεις προβολής της περιοχής.

· Η σήμανση των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος.

· Η συμμετοχή του Δήμου σε ομογενή τουριστικά δίκτυα.

· Info kiosks.

Μέτρο 3.3.: Προώθηση καινοτομίας – προσέλκυση νέων επενδύσεων

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

3.3.1

Η απορρόφηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών) στην αγορά εργασίας

Γραφείο Εμπορικής Ανάπτυξης, Προστασίας Καταναλωτή- Απασχόλησης και Τουρισμού

· Ενημέρωση για τις δυνατότητες εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας.

· Ενημέρωση για τις δυνατότητες εφαρμογής προγραμμάτων νέων επιχειρήσεων από ανέργους.

· Σχεδιασμός και εφαρμογή Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ).

· Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο Δήμο .

3.3.2

Προώθηση καινοτόμων εφαρμογών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις

Γραφείο Εμπορικής Ανάπτυξης, Προστασίας Καταναλωτή- Απασχόλησης και Τουρισμού

· Υποστήριξη επιχειρηματιών για τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικά δίκτυα.

· Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα για την εισαγωγή τεχνογνωσίας στους επιχειρηματίες της περιοχής.

· Ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας και την ενημέρωση σε θέματα νέων τεχνολογιών.

3.3.3

Η προσέλκυση νέων επενδύσεων

Γραφείο Εμπορικής Ανάπτυξης, Προστασίας Καταναλωτή- Απασχόλησης και Τουρισμού

· Δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου στην περιοχή.

· Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς την κατεύθυνση προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου

Μέτρο 4.1. Οργανωτική Δομή και Συστήματα Λειτουργίας

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.1.1

Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

· Μέσο-Μακροπρόθεσμο σχέδιο κάλυψης των κενών του οργανογράμματος του Δήμου, λόγω αποχωρήσεων.

· Εφαρμογή Συστημάτων διοίκησης έργων (project management)

· Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας (ISΟ, Διαχειριστική Επάρκεια κλπ)

· Εφαρμογή και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

4.1.2

Εξασφάλιση της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των φορέων συνεργασίας

Διοικητική Υπηρεσία

· Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιών, του Νομικού Προσώπου και των Επιχειρήσεων του Δήμου

· Εφαρμογή και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Μέτρο 4.2. Ανθρώπινο δυναμικό

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.2.1

Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου

Διοικητική Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

· Καθορισμός συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα στελέχη του Δήμου

· Πιλοτική Εφαρμογή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης

· Εφαρμογή και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

4.2.2

Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες

Διοικητική Υπηρεσία

· Επιμόρφωση προσωπικού

· Διαμόρφωση μέσο-μακροπρόθεσμου σχεδίου νέων προσλήψεων.

· Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων πολιτών (εγκρίθηκε πρόγραμμα)

· Δυνατότητα διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών.

· Αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για άμεση έκδοση πιστοποιητικών από δημότες.

Μέτρο 4.3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.3.1

Αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

· Αγορά επιπλέον αδειών χρήσης νέων απαραίτητων λογισμικών.

· Επέκταση των λειτουργιών του GIS.

· Επιμόρφωση προσωπικού.

Μέτρο 4.4. Κτιριακή Υποδομή και Τεχνικός Εξοπλισμός

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.4.1

Ορθολογική διαχείριση της κτιριακής υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τεχνική Υπηρεσία

· Εφαρμογή προγραμμάτων αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια.

· Ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού στις πλέον απαραίτητες περιπτώσεις.

· Εκποίηση τεχνικού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται.

· Συντήρηση Τεχνικού εξοπλισμού από στελέχη του Δήμου.

· Σύστημα διαχείρισης στόλων οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα κλπ).

Μέτρο 4.5. Οικονομικά και Περιουσία

Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.5.1

Αναζήτηση επιπλέον πηγών χρηματοδότησης

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

· Εξασφάλιση πόρων μέσω της συμμετοχής του Δήμου σε διακρατικά προγράμματα

· Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του ΣΕΣ

4.5.2

Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας

Οικονομική Υπηρεσία

· Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας