ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο «Ευκαιρίες Απασχόλησης για όλους τους πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΤΟΣ-Ενσωμάτωση μέσω Τοπικής Συνεργασίας» στην οποία συμμετέχουν οι φορείς: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Επιμελητήριο Καρδίτσας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καρδίτσας, Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Νομαρχιακό Σωματείο Καρδίτσας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πανελλαδικό Διαδημοτικό Δίκτυο για την Υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (ΔΙΚΤΥΟ ROM), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΑΣ Ε.Π.Ε. – ΚΕΚ ΔΙΑΣ, Χ. ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ και η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε) – συντονιστής εταίρος,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους κατοίκους των Δήμων Καρδίτσας, Μουζακίου και Λίμνης Πλαστήρα, οι οποίοι είναι άνεργοι και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των κατηγοριών:

- Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

- Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

- Άτομα με αναπηρία

- Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε:

· Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων σε υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης.

· Υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί η δημιουργία νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και νέων ατομικών επιχειρήσεων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους εκτός Μητρώου Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

4. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους ή βεβαίωση από την εφορία περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

7. Δικαστική Απόφαση (ή προσωρινή διαταγή) περί επιμέλειας ανήλικων τέκνων (εφόσον απαιτείται).

8. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής σε ισχύ (για μετανάστες, πρόσφυγες)

9. Βεβαίωση παλιννόστησης (μόνο για τους παλιννοστούντες).

10. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω.

11. Υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων, περί αληθών και ακριβών προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

1. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις εργοδοτών)

2. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

3. Πιστοποιητικά γνώσεων (Η/Υ, ξένων γλωσσών)

4. Τίτλους σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστημίου).

5. Βιβλιάριο Απορίας

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προσκομίζονται σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μπορούν να προσέρχονται από 19/11/2012 έως 30/11/2012, ώρες 09:00-14:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν την αίτηση στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (2ος όροφος)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24410 42363 (εσωτ. 212 ή 207)

Στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Διεύθυνση: Σταμούλη 9

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24410 71594, 2441075141

Για την Α.Σ. «ΕΝΤΟΣ»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ