Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Μουζακίου για την χωροθέτηση του νέου Κέντρου Υγείας Μουζακίου (Ο.Τ. 53) λόγω της φυσικής καταστροφής της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                                 Μουζάκι     19 /11/2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ο Δήμαρχος Μουζακίου ανακοινώνει ότι:
Με την αριθ. 160/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου εγκρίθηκε η με αριθ. 18/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Μουζακίου Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμος Μουζακίου) του Δήμου Μουζακίου οποία αφορά   τη «Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Μουζακίου για την χωροθέτηση του νέου Κέντρου Υγείας Μουζακίου (Ο.Τ. 53) λόγω της φυσικής καταστροφής της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020»
Με την αναφερόμενη τροποποίηση προτείνεται:
στο οικόπεδο του Ο.Τ. 53 που θα χωροθετηθεί το Κέντρο Υγείας η αλλαγή των χρήσεων γης από "Γενική Κατοικία" σε "Κοινωφελείς Λειτουργίες (Κέντρο Υγείας)" σύμφωνα με το αρ. 6 του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018).
Στο υπόλοιπο τμήμα του Ο.Τ. 53 διατηρείται η χρήση της "Γενικής Κατοικίας".”

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου Μουζακίου Kαραϊσκάκη 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης, και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων, για δύο συνεχόμενες ημέρες, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου (http://www.mouzaki.gr/) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Μουζακίου,


                                                      Ο Δήμαρχος


                                                  Θεοφάνης Στάθης