Δωρεά σύνταξης μελετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: 43060 Μουζάκι
Τηλ: 24453 50106
FAX: 2445350120
Μουζάκι: 20/07/2020
                                                                               Αρ. Πρωτ: 6022
                                                                              ΠΡΟΣ:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δ.Ε.Υ.Α Μουζακίου ανακοινώνει ότι η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε», υπέβαλλε το Α.Π: 586/28-06-2018 αίτημα προς την Δ.Ε.Υ.Α.Μ στο οποίο αναφέρει ότι προτίθεται να συντάξει με δικές της δαπάνες τις παρακάτω μελέτες:
1. Μελέτη αυτοματοποίησης της πηγής Γκούρα Βατσουνιάς
2. Μελέτη βελτιστοποίησης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βατσουνιάς
και να τις παραχωρήσει δωρεάν στην ΔΕΥΑ Μουζακίου.
Κατόπιν αυτού το Δ.Σ της ΔΕΥΑΜ με την με Αριθμ. 55/2018 (ΑΔΑ: ΨΒΘΕΟΛΚΤ-28Π) απόφαση του ενέκρινε:
1. Την εκπόνηση μελέτης με δαπάνες της ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε για την αυτοματοποίηση της πηγής Γκούρα στην Τ.Κ Βατσουνιάς
2. Την εκπόνηση μελέτης με δαπάνες της ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Βατσουνιάς
οι οποίες αφού ολοκληρωθούν θα παραδοθούν στην ΔΕΥΑ Μουζακίου για αποδοχή και έγκριση τους.
Τον Νοέμβριο του 2018 η ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε παρέδωσε τις εν λόγω μελέτες, που συντάχθηκαν από το μελετητικό γραφείο με την επωνυμία «ΥΕΤΟΣ Σύμβουλοι – Μελετητές Ανάπτυξης & Υποδομών», στην ΔΕΥΑ Μουζακίου.
Η Μελέτη διατίθεται στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μουζακίου (Πληροφορίες κ. Φούκας Βασίλειος τηλ. 2445350121) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου

Μουζακίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
Δ.Ε.Υ.Α ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ