ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
Μουζάκι 3/8/2012
Σχολική Επιτροπή    
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μουζακίου                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου 


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάιο  Πρόεδρο Σ.Ε. 
2.    Παπασωτηρίου Σοφία, Αντιπρόεδρο Σ.Ε.
3.    Στεφανή Θωμά, μέλος
4.    Κωνσταντάκη Ελευθέριο, μέλος
5.    Πλακιά Φωτεινή, μέλος
6.    Γκαραβέλα Δημήτριο, μέλος
7.    Σανίδα Δημήτριο, μέλος
8.    Κωστόπουλο Σπυρίδωνα, μέλος
9.    Πάτα Δημήτριο, Γραμματέα

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 7η  Αυγούστου  2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

•    Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2011


Ο Πρόεδρος

Βάιος Φροξυλιάς
Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Αντιδήμαρχο