ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 28/6/13

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μουζακίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

-   Καλλιώρα Θωμά,  πρόεδρος.
-  Μηνίτσιο Αντώνιο,  
-  Τσιρογιάννη Φανή, 
-  Πολυμερόπουλο Ευθύμιο 
-  Ταμπάκο Κωνσταντίνο 
-  Κρύου Φωτεινή
-  Φιλίππου Γεώργιο
-  Μόρφος Χρήστος 
-  Μπαμπάτσικου Καλλιόπη  
Τον εκάστοτε ορισμένο  εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων 
-    Κατσαρού Ελένη

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την  2η Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

- Αποδοχή ποσών

- Εξέταση αίτησης ΤΣ Νέων Μουζακίου

Ο Πρόεδρος

Καλλιώρας Θωμάς

Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2.
κ. Αντιδήμαρχο