Πρόσληψης πέντε (5) καθηγητών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιο)

                                      

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μουζάκι,

12

Αυγούστου

2020

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθ. Πρωτ:

363

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΔΑ:

6ΣΡΘΟΚΒΑ-ΨΩΓ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.)

             

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης πέντε  (5)  καθηγητών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου  μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιο)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Έχοντας υπόψη:

1.      Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

2.      Την 56/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (Α.Δ.Α.: ΩΙΡ3ΟΚΒΑ-4ΚΚ)

3.      Την 343/2020 βεβαίωση του Προέδρου του Δ.Σ. «περί ύπαρξης πιστώσεων»

4.      Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιο), συνολικά πέντε  (5) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μουζακίου που εδρεύει στο Μουζάκι για την λειτουργία της δομής ΚΔΑΠ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Τ.Κ. Μουζακίου Δ.Ε. Μουζακίου ή Τ.Κ. Αγναντερού Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Κρανέας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Φαναρίου Δ.Ε. Ιθώμης Δήμου Μουζακίου

ΠΕ- Φυσικής Αγωγής

ωρομίσθιος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2021,

με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης

σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

 

 

 

 

 

102

 

 

 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Τ.Κ. Μουζακίου Δ.Ε. Μουζακίου ή Τ.Κ. Αγναντερού Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Κρανέας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Φαναρίου Δ.Ε. Ιθώμης Δήμου Μουζακίου

 

 

 

 

ΠΕ-Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στη Ρυθμική Γυμναστική ωρομίσθιος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2021,

με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης

σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

103

 

 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Τ.Κ. Μουζακίου Δ.Ε. Μουζακίου ή Τ.Κ. Αγναντερού Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Κρανέας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Φαναρίου Δ.Ε. Ιθώμης Δήμου Μουζακίου

 

 

 

 

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Εικαστικών (ζωγραφικής)

ωρομίσθιος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2021,

με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης

σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

 

 

 

1

 

 

 

 

104

 

 

 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Τ.Κ. Μουζακίου Δ.Ε. Μουζακίου ή Τ.Κ. Αγναντερού Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Κρανέας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Φαναρίου Δ.Ε. Ιθώμης Δήμου Μουζακίου

 

 

 

 

ΠΕ-Καθηγητής Θεατρικής  Αγωγής/Θεατρολογίας

ωρομίσθιος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2021,

με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης

σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

 

 

 

1

 

 

 

 

105

 

 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Τ.Κ. Μουζακίου Δ.Ε. Μουζακίου ή Τ.Κ. Αγναντερού Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Κρανέας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Φαναρίου Δ.Ε. Ιθώμης Δήμου Μουζακίου

 

 

 

 

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Εικαστικών (Αγγειοπλαστικής / κεραμικής)

ωρομίσθιος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2021,

με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης

σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

 

 

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

 

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

Β) Κύρια ή δευτερεύουσα Ειδικότητα «Ρυθμική Γυμναστική»

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Τα ανωτέρω προσόντα Α, και τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη με συναφή προϋπηρεσία στην ειδικότητα της ρυθμικής γυμναστικής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Τα ανωτέρω Κύρια προσόντα Α και τουλάχιστον ένα (1) έτος με συναφή προϋπηρεσία στην ειδικότητα της ρυθμικής γυμναστικής

 

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και

Β) συναφή διδακτική εμπειρία τεσσάρων (4) ετών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Τα ανωτέρω Α προσόντα Α’ Επικουρίας, και τουλάχιστον δύο (2) έτη με συναφή προϋπηρεσία

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: (θεατρολογίας)

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Α)  Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Μέλη ΣΕΗ

Β) Αποδεδειγμένη τετραετής (4ετής) διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές ή ιδιωτικές σχολές και εργαστήρια.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Α) Τα ανωτέρω Α προσόντα Α’ Επικουρίας,

Β) Αποδεδειγμένη διετής (2ετής) διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές ή ιδιωτικές σχολές και εργαστήρια.

 

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και

Β) συναφή διδακτική εμπειρία τεσσάρων (4) ετών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Τα ανωτέρω Α προσόντα Α’ Επικουρίας, και τουλάχιστον δύο (2) έτη με συναφή προϋπηρεσία

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου, Αγίας Σωτήρας 1, ΤΚ 43060 - ΜΟΥΖΑΚΙ απευθύνοντάς την στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (υπόψη κ. Δημήτρη Δραγούτσου, τηλ. Επικοινωνίας: 24450-43446) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Μη εμπρόθεσμες αιτήσεις αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.

Αναλυτική ανακοίνωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο βαθμολόγησης βρίσκεται δημοσιευμένη στις ιστοσελίδες της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (www.dikedim.gr) και του Δήμου Μουζακίου (www.mouzaki.gr) καθώς και στον Ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

 

 

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Γεώργιος Λ. Γέρμανος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημοτικός Σύμβουλος