Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ ΩΓΖΛΩΚΕ-Ι29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μουζάκι 30-05-2017

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6390

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με βάση τις διατάξεις των άρθρων 163 του Νόμου 3584/2007 και του άρθρου 45 του Νόμου 3979/2011.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων".

3. Τη με αριθμό 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας".

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μουζακίου.

5. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2017.

6. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου Μουζακίου σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

 

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου για θέματα τεχνικής υποστήριξης και συγκεκριμένα ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, ο οποίος θα ασχολείται με την παρακολούθηση και επίβλεψη των έργων, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση του τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).

2. Τίτλο Σπουδών Α.Ε.Ι. (Πολυτεχνικής σχολής)

3. Να είναι συνεργάσιμοι και πρόθυμοι, ικανοί να παρέχουν γνώμες και συμβουλές σε θέματα διοικητικής υποστήριξης του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 1416/84.

4. Εμπειρία σε θέματα ενεργειακής απόδοσης & επιθεώρησης κτιρίων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν από Παρασκευή 02/06/2017 ως και

Παρασκευή 09/06/2017:

Α) Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/86.

Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Γ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

Δ) Νόμιμα αντίγραφα των επικαλούμενων προσόντων και ιδιοτήτων τους.

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). Ο προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 13 του Νόμου 3584/2007. Η παρούσα γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mouzaki.gr καθώς και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Πληροφορίες δίδονται στο Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Μουζακίου (Καραϊσκάκη 1, ισόγειο, τηλ. 24453-50115, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στο ίδιο Γραφείο υποβάλλονται και οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μουζάκι 31/05/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ