ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

       
   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆IΤΣΑΣ Μουζάκι, 6.2.2017

ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 1128

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΟΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 περίπτωση δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασηςηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143/Α’/2007) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 “Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ” (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τ.Α)

3. Το µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 21097/28.05.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (εγκύκλιος 37).

4. Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 19374/24.06.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης
περί ελέγχου αποφάσεων ΟΤΑ αναφορικά µε την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου
, στο οποίο -µεταξύ άλλων- αναφέρεται: 2. Οµοίως και η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε
ηµεροµισθίων
το µήνα (άρθρο 210 Κ∆∆Υ όπως ισχύει) έχει εξαιρεθεί από την έγκριση οποιουδήποτε οργάνου.
Επιπροσθέτως, λόγω της ολιγοήµερης απασχόλησης του προσωπικού αυτού, από τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 12 παρ. 2
του ν. 4071/2012) δεν προβλέπεται η λήψη σχετικής απόφασης του οικείουηµοτικού Συµβουλίου, αλλά µόνο
απόφαση
ηµάρχου.

5. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισµό τουήµου Μουζακίου έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί στοήµο µέχρι πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα.

6.Την αρ. 3/2017 ΑΔΣ, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι(20) εργατών μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ άτομο το μήνα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, που θα διαπιστώνονται με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση µέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, εργατικό προσωπικό, για να απασχοληθούν σε ανάγκες που συνδέονται με τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων και δρόμων και όπου υπάρχουν ανάγκες του Δήμου και των Τοπικών Διαμερισμάτων ,να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 6.2.2017 έως την 10.2.2017 στο Τµήµα Προσωπικού (∆ηµαρχείο, Καραισκάκη 1,Μουζάκι).

Ο συνολικός αριθµός των απασχολούμενων θα είναι µέχρι είκοσι (20) άτοµα το µήνα, για τον μήνα Φεβρουάριο.

1. Απαιτούµεναικαιολογητικά:

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

δ)τίτλος σπουδών

ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το ήµο Μουζακίου). στ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

2. ηµοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων τουηµοτικού Καταστήµατος.

3. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (∆ευτέρα - Παρασκευή) και ώρες από 07:30 - 15:00,τμήμα προσωπικού, κ. Τσιρογιάννης Θ., ∆ιεύθυνση: Καραισκάκη 1,Μουζάκι ΤΚ 43060, Τηλέφωνα: 24453 50119.

ΟΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ