ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 21/03/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ.: 2720

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Διεύθυνση: Οικονομικών &

Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο: Προσωπικού

Πόλη: Μουζάκι Καρδίτσας

Ταχ. Κώδικας: 430 60

Ταχ. Δ/νση: Καραϊσκάκη 1

Πληροφορίες: Τσιρογιάννης Θ.

Τηλ.: 24453-50119

Fax: 24450-49097

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011

4. Τις διατάξεις του Ν.3812/2009

5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957

6. την υπ’ αριθ. 10/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων, ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και η αμοιβή του κάθε οργάνου.

7. Την υπ’αριθμ. 2108/26507/06-03-2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:ΨΠΧΨΟΡ10-0Κ7).

8. Την από 16-02-2017 βεβαίωση του προϊσταμένου της Οικ. Υπηρεσίας, περί

ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στο πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2017.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο έτους 2017, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 22/03/2017 έως 31/03/2017.

στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο

Μουζακίου , αρμόδιος υπάλληλος, Τσιρογιάννης Θεοφάνης).

 

1. Αριθμός θέσεων

 

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 10/2017 απόφασή του, καθόρισε τον

αριθμό των θέσεων των υδρονομικών οργάνων άρδευσης ως εξής:

 

Υδρονομείς άρδευσης, ενεά (9).

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΩΡΕΣ ΕΡΓ. / ΜΕΡΑ

ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

7 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

1

4

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

6 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

1

8

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

3 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

1

8

ΚΑΠΠΑ – ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

4 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

1

4

ΧΑΡΜΑΤΟΣ

5 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

1

3

ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ

3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

2

3

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

8 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

1

4

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

6 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

1

4

ΣΥΝΟΛΟ:

 

9

 

 

 

2. Αρδευτική περίοδος

 

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 10/2017 απόφασή του την

αρδευτική περίοδο από 01/05/2017 έως 15/09/2017.

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο.

 

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. Οι τιμωρηθέντες κατά την προηγούμενη αρδευτική περίοδο για αδικήματα που συνεπάγονται την ποινή της απόλυσης.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

 

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

α) Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την

Κοινότητα που επιθυμούν να απασχοληθούν.

β) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο

μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα

μήνα κατ' ανώτατο όριο πριν της αίτησης προς διορισμό.

ε) Βεβαίωση του Δήμου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί εμπειρίας

στην άρδευση και αν γνωρίζουν τα δίκτυα της περιοχής όπου ενδιαφέρονται να

απασχοληθούν.

Τα υπ’αριθμ. γ΄ και δ΄ δικαιολογητικά θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

 

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 

 

5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου. Ο διορισμός των υδρονομικών οργάνων γίνεται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομικών οργάνων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) και του υπ’ αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

6. Καθήκοντα υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό άρδευσης.

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακες, μέχρι της, σε έκαστο αρδευόμενο κτήμα, έκχυσής τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα ανωτέρω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.Η άμεση γνωστοποίηση αρμοδίως κάθε αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξη των αγροτικών κτημάτων που εφάπτονται των αρδευτικών αυλάκων ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτά.

 

7. Δημοσίευση πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Μουζακίου - Γραφείο Προσωπικού , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Καραϊσκάκη 1 – 43 060 ΜΟΥΖΑΚΙ, Τηλέφωνο 2445350119 FAX. 24450 49097.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ