ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 866

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ , προβλέπεται η απομαγνητοφώνηση , η αναπαραγωγή και η βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων για το 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου , της Επιτροπής Διαβούλευσης κ.α.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.222,94 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 867

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) για τους υπαλλήλους μόνιμους καθώς και το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου και αορίστου χρόνου έτους 2018.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 5.310,10 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 868

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα), για τους μόνιμουςυπαλλήλους καθώς και το προσωπικό μόνιμο και αορίστου χρόνου για το έτος 2018

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3186,06 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 869

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου έτους 2018.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24000 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 870

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόσεων εφαρμογών λο...

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόεων εφαρμογών λογισμικού , που θα εξασφαλίσει την βελτίωση και συμπλήρωση των εφαρμογών λογισμικού του δήμου για το έτος 2018

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 11000 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 871

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Συντήρηση ανελκυστήρων

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Συντήρηση ανελκυστήρων , αφορά τις συντηρήσεις των 2 ανελκυστήρων στα δημοτικά καταστήματα Μουζακίου και Φαναρίου

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2999,99 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 872

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 14998,61 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 873

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών (Γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας)

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών (Γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας)

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 5000 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 874

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Εργασίες αποχιονισμού δρόμων Δήμου Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Εργασίες αποχιονισμού δρόμων Δήμου , αποχιονισμός οδών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24000 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 875

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Έξοδα ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Έξοδα ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1500 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 876

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθειας χαλικιού 3Α

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Προμήθεια χαλικιού 3Α, θραυστο επίλεκτο υλικό λατομείου κατηγορίας Ε4 , το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για στρώση οδοστρωμάτων δημοτικών οδών.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 9999,93 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 877

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μουζακίου.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 9999,36 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 22-1-2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ 878

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110                                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθεια ασφαλτομίγματος

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την Προμήθεια ασφαλτομίγματος, για την συντήρηση οδών του Δήμου Μουζακίου

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 10000 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 26-1-2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ