Ανάθεση υπηρεσίας για Συντήρηση και Επισκευή Η/Μ Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μουζακίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   Μουζάκι21-12-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Αρ. Πρωτ15867

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

               

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Συντήρηση και Επισκευή Η/Μ Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευή Η/Μ αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μουζακίου, αφορά εργασίες φθαρμένων λυχνιολαβών , αντικατάσταση διακοπτών , ρελέκ.α

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 17.226,61€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 22-12-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ2445350114-111-116.

 

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                  Ο Αντιδήμαρχος

                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ