Ανάθεση υπηρεσίας για Προμήθεια υλικών άρδευσης Δ.Ε Μουζακίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  Μουζάκι21-12-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Αρ. Πρωτ15866

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

                

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Προμήθεια υλικών άρδευσης Δ.Ε Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών άρδευσης Δ.Ε Μουζακίου, για τις αρδευτικές υδροληψίες της Δ.Ε Μουζακίου

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 5.994,16€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 22-12-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ2445350114-111-116.

 

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                         Ο Αντιδήμαρχος

                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ