Ανάθεση υπηρεσίας για Προμήθεια σπόρων φυτών και έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 Μουζάκι21-12-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Αρ. Πρωτ 15870

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

                

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Προμήθεια σπόρων φυτών και έτοιμου χλοοτάπητα

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια σπόρων φυτών και έτοιμου χλοοτάπητα , για τον καλλωπισμό των κοινόχρηστων χώρων (πάρκα, πλατείες και παρτέρια) του Δήμου.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 1.056,50€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 22-12-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ2445350114-111-116.

                                                              

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                         Ο Αντιδήμαρχος

                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ