Αντικατάσταση και κατασκευή ξύλινων και μεταλλικών παγκακιών του Δήμου

 

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Μουζάκι 16-11-2017

ΝΟΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                              Αριθμ. Πρωτ: 14097/1

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                    

Ταχ. Δ/νση: 430 60 Μουζάκι                          Προς   

Τηλ.: 2445350114                                                                            

FAX:2445350110                            ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

                                       ΜΟΥΖΑΚΙ

 

 

 

ΘΕΜΑ: ‘Αντικατάσταση και κατασκευή ξύλινων και μεταλλικών παγκακιών του Δήμου’

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια, αντικατάσταση και κατασκευή ξύλινων και μεταλλικών παγκακιών στο Δήμο, σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές και κοινοχρήστους χώρους, αλλά και την επισκευή των υπαρχόντων με σκοπό τη βελτίωση του εξοπλισμού των χώρων αυτών και την αισθητική τους αναβάθμιση για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 471,20€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Τρίτη 5-12-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ