ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 Μουζάκι 12/12/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ. 15460

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: ‘Πρόσκληση για προμήθεια παροχών ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)’

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια παροχών ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού), είδη ένδυσης για το αρμόδιο προσωπικό του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειαςανέρχεται στο ποσό των 976,60€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Πέμπτη 14-12-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α