ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                         Μουζάκι 12/12/2017

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             Αρ. Πρωτ. 15456

 ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Θέμα: ‘Πρόσκληση για προμήθεια ελαστικών’

 Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μουζακίου.

 Η δαπάνη της προμήθειαςανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

 Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Πέμπτη 14-12-2017

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α