ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 Μουζάκι 10/11/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Αρ. Πρωτ. 13873

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: ‘Πρόσκληση για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων’

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων, διάφορα είδη όπως φωτοσωλήνας λευκός και κόκκινος και καλώδιο για φωτοσωλήνα, προκειμένου να τοποθετηθούν σε όλο το Δήμο.

Η δαπάνη της προμήθειαςανέρχεται στο ποσό των 8.999,35€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Τετάρτη 15-11-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α