ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   Μουζάκι 10/11/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Αρ. Πρωτ. 13869

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: ‘Πρόσκληση φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους’

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους

Η δαπάνη της προμήθειαςανέρχεται στο ποσό των 1.499,16€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Τετάρτη 15-11-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α