ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  Μουζάκι 10/11/2017    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ. 13871

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: ‘Πρόσκληση για συντήρηση του συστήματος πυροσβεστήρων της Μαθητικής Εστίας’

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για τηνυπηρεσία συντήρησης του συστήματος πυροσβεστήρων της Μαθητικής Εστίας Μουζακίου, πυρανίχνευση, φωτισμός, συντήρηση ήδη υπαρχόντων συστημάτων πυρασφάλειας.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Τετάρτη 15-11-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α